ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 912

6 Νοεμβρίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31780/2522

Συμπλήρωση της ΚΥΑ 33976/3189/93 (Β' 822) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β' 542) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 και 84 του Ν. 2094/1992 (Α' 182) "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.".

2. Το άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 2052/1992 (Α' 94) "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις", όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2289/95"".

3. Την 547/3.10.95/Β' 834/4.10.95) Κ.Α. του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Του άρθρου του Ν. 2081/92 (Α' 154) με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137).

5. Την ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β' 542) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/76/ΕΕ, 89/491/ΕΕ και 91/441/ΕΕ.

6. Την ΚΥΑ 33976/3189/93 (Β' 822) με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (Β' 542) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

7. Την ΚΥΑ 41210/3181/21.12.94 (Β' 959/94) με την οποία συμπληρώθηκε η ΚΥΑ 33976/3189/93 (Β' 822) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

8. Το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη ο κατάλληλος εξοπλισμός του ΚΤΕΟ Ελληνικού για να χορηγούνται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ταξινόμηση οχήματος των κατηγοριών αυτών.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α') με το οποίο προσετέθει το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137 Α')".

Άρθρο 1

 

Στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 33976/3189/7.10.93 (Β' 822/8.10.93) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στο άρθρο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

"5) Βενζινοκίνητα μεταχειρισμένα οχήματα, που έχουν προηγούμενη χώρα ταξινόμησης χώρα μη μέλος της ΕΟΚ και έχουν εκτελωνισθεί μέχρι την 20.2.95. μπορούν να υποβάλλονται σε ανάλυση καυσαερίων στο Κ.Τ.Ε.Ο Ελληνικού μέχρι την 31.12.1995 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α 28433/2448/92 εκτός της δοκιμής τύπου IV όπου αυτή απατείται, εφόσον τα οχήματα είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια διαστάσεων και βαρών των μηχανημάτων του Κ.Τ.Ε.Ο Ελληνικού.

Η χορηγούμενη άδεια θα είναι προσωρινή και θα αναφέρει: (Για να καταστεί οριστική απαιτείται εντός ενός έτους να υποβληθεί σε ανάλυση καυσαερίων στο Κ.Τ.Ε.Ο Ελληνικού της δοκιμής τύπου IV (εξατμιστικές εκπομπές) σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων της Κ.Υ.Α 28433/2448/92 (Β' 542) όπου αυτή απαιτείται".

 

Άρθρο 2

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ