ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1190

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1996

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 30419/2468

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/38/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1996 'για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα'.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) 'περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'.

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/92) 'Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη'

 

6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) 'προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ ΕΟΚ της 12 Ιουνίου1978 και 80/1267/ ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των 'Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων' όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β/5.3.1996) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

7. του Π.Δ. 503/1983 (ΦΕΚ 1190/Α/28.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα' όπως τελευταία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.39160/4595/1991 (ΦΕΚ 984/Β/28.11,91) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας @ Οκτωβρίου 1990.

8. Του Π.Δ. 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α31.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, των αναφερομένων ζωνών ασφαλείας των οχημάτων @ Κ.Υ.Α. 12652 (ΦΕΚ @@@

9. Του Π.Δ. 5/1983 (ΦΕΚ 180/Α/.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της @/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους)' όπως τελευταία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 11983/1984) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 81/557/ΕΟΚ.

10. Του Π.Δ. 480/1983 (ΦΕΚ 183/Α29.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/80ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Δεκεμβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών, όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών, εκτός του ή των εξωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την 78/632/ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 19ης Μαΐου 1978'.

11.Της Υ.Α. 58000/121/93 (ΦΕΚ 156/8/17.8.1999@) 'Υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3.5 τόνων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16/12/1991', αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουνίου 1996 'για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 187/26.7.1996 σελ. 95 έως 105.

 

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α/31.12.1983) που τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιήθηκε, ως όχημα νοείται κάθε όχημα με κινητήρα κατηγορίας Μ και Ν, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΑ του Π.Δ. @ (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε @ προορίζεται να κυκλοφορεί επί της οδού, @@@

 

Άρθρο 2

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται:

α) η άρνηση για κάποιο τύπο οχήματος, της χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ ή της έκδοσης του αντιγράφου της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο5 του Π.Δ. 431/1983, ή της χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το νόμο 814@/1977

β) η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, εφόσον οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας για τους εν λόγω τύπους οχήματος ή για τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 530/1983, όπως τροποποιήθηκε από το παρόν.

2. Από την 1η Ιουλίου 1992:

α) δεν εκδίδεται πλέον το αντίγραφο της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 451/1983, για κάποιο τύπο οχήματος

β) είναι δυνατή η άρνηση της χορήγησης έγκρισης τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για τύπο οχήματος, στο οποίο οι αγκυρώσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 530/1983, όπως τροποποιείται από το παρόν.

3. Μετά την 1η Ιουλίου 1997 είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων των οποίων οι αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας δεν πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Π.Δ. 530/1983, όπως τροποποιείται από το παρόν.

3. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 530/1983 οι αναφορές 'των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV' αντικαθίστανται από αναφορά 'των παραρτημάτων'.

4. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα που περιλαμβάνει τροποποιήσεις των παραρτημάτων του Π.Δ. 530/1983, όπως αυτά τροποποιήθηκαν τελευταία από την ΚΥΑ οικ. 39163/4598/1991 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/629/ΕΟΚ, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΑΡΑΤΗΜΑ

1. Προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας παραρτημάτων:

 

Άρθρο 3

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται, για λόγους συνδεόμενους με τις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας:

-να αρνούνται για κάποιο τύπο μηχανοκινήτου οχήματος, τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή την εθνική έγκριση τύπου, ή

-να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον οι αγκυρώσεις σε αυτόν τον τύπο οχήματος ή σε αυτά τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 530/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1999 για τα οχήματα κατηγορίας Μ² με μέγιστη μάζα το πολύ 3500 kg και από την 1η Οκτωβρίου 1997 για όλα τα υπόλοιπα οχήματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΟΚ τύπου και

-μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου,

για λόγους συνδεδεμένους με τις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 530/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 76/115/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 2001, για τα οχήματα κατηγορίας Μ² με μέγιστη μάζα το πολύ 3500 kg και από την 1η Οκτωβρίου 1999 για όλα τα υπόλοιπα οχήματα κατηγορίας Μ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/53/ΕΟΚ άκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και

-μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/53/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ