ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 89

............................................................................................................................................

11 Φεβρουαρίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ 29931/2686/93

Αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄ 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α ΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

3. Την 414/1.11.93 (Β 838) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου 29Α του Ν 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α ΄137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081/92 (A ΄154), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με την αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 188/1/29.7.93.

 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για την αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών κάθε τύπου οχήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στην Κοινή Απόφαση με αριθμ. 21090/1874/3.6.93(Β' 428) του Υπουργού Μεταφορών-Επικοινωνιών Οικονομίας με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 3

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά την αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτών ενός τύπου δικύκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα, καθώς και οι όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων ορίζονται στην αριθμ.21090/1874/3.6.90 Κ.Υ.Α. στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα, με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α 21090/1874/3.6.93 αναγνωρίζεται η ισοδυναμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και εκείνων του κανονισμού αριθμ. 60 της ΟΕΕ του ΟΗΕ (έγγραφο Ε/ΕCE/TRANS/505 ADD 59) .

Η αρμόδια για την χορήγηση έγκρισης τύπου στοιχείου οχήματος υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποδέχεται τις εγκρίσεις τύπου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος κανονισμού αριθμ. 60 καθώς και τα σήματα έγκρισης τύπου αντί των αντιστοίχων εγκρίσεων τύπου που εκδίδονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

1. Οι Ελληνικές Αρχές απο τις 14.12.94 δεν δύνανται να απαγορεύσουν για λόγους που αφορούν την αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτικών την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

2. Η παρούσα ισχύει από 14 Ιουλίου 1995.

 

΄Αρθρο 6

Ακολουθούν το Παράρτημα 1 μετά προσαρτήματος και το Παράρτημα ΙΙ με δύο Προσαρτήματα σαν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

 

 

Άρθρο 7

Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Aθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ