ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 556

............................................................................................................................................

24 Αυγούστου1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθ. 29872/2633/24.8.92

Τροποποίηση των διατάξεων της αποφασης Γ20/81567/898/1988, (Β΄-403) "Έγκριση τύπου για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις", ως συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινωτήτων της 17ης Ιουλίου 1988.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Των άρθρων 15 παρ. 3 και 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄- 167) περί κυρώσεως τουΚώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄-34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄-70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄-101).
  3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α.-160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α΄-142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων.
  4. Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση τουΠρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄-104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η από φαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/1988, που αφορά την έγκριση τύπου για την αποδεκτή στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίς 89/491/ΕΟΚ του Συμβουλιίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουλίου 1989, η οποία τροποποιεί της προηγούμενη οδηγία 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 και έχχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 238/45 της 15.8.1989).

 

Άρθρο 2

 

Στο παράρτημα Ι της Γ-20/81567/898/19988 απόφασης, (ΦΕΚ 403-Β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

"6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ

6.1 Τύπου οχημάτων τροποποιοιμένοι ώστε τα οχήματα αυτά να κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη

6.1.1 Η έγκριση τύπου οχήματος τροποποιημένου ή/και που έχει υποστεί ρύθμιση αποκλειστικά και μόνο με σκοπό να μπορεί το όχημα να κινείται με αμόλυβδη βενζίνη, όπως ορίζει η οδηγία 85/210/ΕΟΚ, επεκτείνεται εφόσον ο κατασκευαστής βεβαιώνει, με την προϋπόθεση έγκρισης από την υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση τύπου, ότι η ηχοστάθμη για τα τροποιημένα οχήματα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που καθορίζονται στο σημείο 5.2.2.1.

6.2 Τύποι οχημάτων τροποποιημένοι για άλλο λόγο.

6.2.1 Η έγκριση τύπου οχήματος είναι δυνατό να επεκταθεί στ τύπους οχημάτων που διαφέρουν όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση τύπου θεωρεί ότι επερχόμενες τροποποιήσεις δεν ενδέχεται να έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην ηχοστάθμη του οχήματος".

Άρθρον 3

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ