ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 589

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 29871/2622/24.8.92

Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους σ'αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tου άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970,περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α΄142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  4. Την Υ-1687/17.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄104), αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται:

- ως "ελαστικό" κάθε καινούργιο πνευστό ελαστικό το οποίο προορίζεται να τοποθετηθεί στα οχήματα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991,

- ως "όχημα" κάθε όχημα στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991,

-         ως "κατασκευαστής" ο κάτοχος της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος οχημάτων ή ελαστικών.

 

 

Άρθρο 2

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί, αφενός, έγκριση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστικού στοιχείου υπό τις προϋποθέσεις του παραρτήματος Ι για κάθε τύπο ελαστικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ, και, αφετέρου, αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστικού στοιχείου όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί έγκριση τύπου ΕΟΚ όσον αφορά τα ελαστικά υπό τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, σε όλα τα οχήματα των οποίων όλα τα ελαστικά (περιλαμβανομένου εκείνου του εφεδρικού τροχού, εφόσον υπάρχει) ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τις περί οχημάτων απαιτήσεις του παραρτήματος ΙV, και χορηγεί αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ όπως ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ.

 

Άρθρο 3

 

Εντός μηνός μετά την έκδοση ή την άρνηση τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστικού στοιχείου (ελαστικού) ή έγκρισης τύπου ΕΟΚ του οχήματος, η αρμόδια για την έγκριση υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαβιβάζει αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού, υποδείγματα του οποίου παρατίθενται στα προσαρτήματα του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και εφόσον της ζητηθεί διαβιβάζει την έκθεση δοκιμής για κάθε τύπο ελαστικού για το οποίο χορήγησε έγκριση.

 

Άρθρο 4

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ελαστικών που φέρουν το σήμα έγκρισης τύπου ΕOK του κατασκευαστικού στοιχείου.

 

 

Άρθρο 5

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή της Εθνικής έγκρισης τύπου σε όχημα για λόγους που έχουν σχέση με τα ελαστικά του εφόσον αυτά φέρουν το σήμα της έγκρισης τύπου ΕΟΚ του κατασκευαστικού στοιχείου και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο παράρτημα ΙV.

 

Aρθρο 6

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αρνούνται ή να απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας , τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση του οχήματος για λόγους που έχουν σχέση με τα ελαστικά του, εφόσον αυτά φέρουν το σήμα έγκρισης τύπου ΕOK του κατασκευαστικού στοιχείου και να έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εκτίθενται στο παράρτημα ΙV.

 

Άρθρο 7

 

1. Σε περίπτωση που, με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θεωρεί ότι ένας τύπους ελαστικού ή ένας τύπος οχήματος είναι επικίνδυνος, αν και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή να εξαρτά από ειδικές προϋποθέσεις τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην ελληνική αγορά.

Η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει αμέσως σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφασή του.

2. Στην περίπτωση που έχουν θεσπισθεί τα πιο πάνω μέτρα διασφάλισης αυτά εξακολουθούν να διατηρούνται, εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή οι απαραίτητες τεχνικές αναπροσαρμογής των οδηγιών και μέχρις ότου τεθούν σε ισχύ οι προσαρμογές αυτές.

 

Άρθρο 8

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΟΚ κατασκευαστικού στοιχείου (ελαστικού) ή οχήματος, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, στο βαθμό που είναι αναγκαίο και, εφόσον απαιτείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την έγκριση αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών, να εξακριβώνει ότι τα παραγόμενα μοντέλα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που έχει εγκριθεί. Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω υπηρεσία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τη συμμόρφωση των ελαστικών ή των οχημάτων προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται δειγματοληπτικά.

2. Αν η εν λόγω υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένας αριθμός ελαστικών ή οχημάτων με το ίδιο σήμα έγκρισης δεν είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα παραγόμενα μοντέλα είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Αν κατ'εξακολούθηση δεν επιτυγχάνεται η συμμόρφωση, τα μέτρα μπορεί να φθάσουν μέχρι την ανάκληση της έγκρισης ΕΟΚ. Οι προαναφερθείσες αρχές λαμβάνουν τα ίδια αυτά μέτρα αν ενημερωθούν από τις εγκριτικές αρχές άλλου κράτους μέλους για ανάλογη περίπτωση μη συμμόρφωσης.

3. Η αρμόδια για την έγκριση υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί εντός μηνός προς τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών κάθε ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους λαμβάνεται το μέτρο αυτό, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο έντυπο που περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ.

 

Άρθρο 9

 

Σε κάθε απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ'εφαρμογή της παρούσας, για την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΟΚ κατασκευαστικού στοιχείου για ελαστικά ή έγκρισης τύπου ΕΟΚ για όχημα όσον αφορά την εγκατάσταση των ελαστικών του και συνεπάγεται απαγόρευση της εμπορίας ή της χρήσης του εν λόγω προϊόντος, εκτίθενται λεπτομερώς οι λόγοι στους οποίου βασίζεται. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέρος, με την υπόδειξη των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και των προθεσμιών εντός των οποίων είναι δυνατό να ασκηθούν αυτά τα ένδικα μέσα.

 

Άρθρο 10

 

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των απαιτήσεων των παραρτημάτων προς την τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991.

 

Άρθρο 11

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, κατάλογος παραρτημάτων και παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 12

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1993

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ