ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 588

30 Σεπτεμβρίου 1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 29870/2621

Υαλοπίνακες ασφαλείας και υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (Α' 167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/ 1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νο­μοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβoυλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α' 142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ioυvioυ 1987 των Ευρωπάίκών Κοινοτήτων.

4. Την Υ-1687/17.2.1992 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδίοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β' 104), αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί επικύρωση τύπου για κάθε τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής το οριζόμενο στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι, εάν ο τύπος αυτός είναι σύμφωνος προς τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών.

2. Η πιο πάνω υπηρεσία χορηγεί την έγκριση τύπου σε κάθε τύπο οχήματος που είναι σύμφωνος προς τις προβλεπόμενες στο παράρτημα ΙΙΙ προδιαγραφές εγκατάστασης.

3. Η υπηρεσία αυτή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την επικύρωση τύπου ΕΟΚ λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίβλεψη, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, της πιστότητας της κατασκευής του τύπου ο οποίος έχει επικυρωθεί, σε συνεργασία, αν χρειαστεί, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 2

Κάθε αίτηση για επικύρωση τύπου ΕΟΚ υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον κατα­σκευαστή ή τον εντολοδόχο του. Η υπηρεσία αυτή παρέχει στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του σήμα επικύρωσης τύπου ΕΟΚ, σύμ­φωνα με τις προδιαγραφές των σημείων 4.4 έως 4.7 του παραρτήματος ΙΙ, για κάθε τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας του οποίου η επικύρωση τύπου χορηγείται βάσει του άρθρου 1.

Η εν λόγω υπηρεσία θεσπίζει όλες τις κατάλληλες διατάξεις για να εμποδίζεται η χρησιμοποίηση σημάτων που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ των υαλοπινάκων ασφαλείας των οποίων ο τύπος έχει επικυρωθεί δυνάμει του άρθρου 1.

 

Άρθρο 3

'Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, μέσα σε προ­θεσμία ενός μηνός, το αντίγραφο των δελτίων επικύρωσης τύπου που έχουν οριστεί για κάθε τύπο υαλοπίνακα ασφαλείας και, όσον αφορά την εγκατάστασή του, για κάθε τύπο οχηματος στον οποίο χορηγεί την έγκριση τύπου.

Άρθρο 4

Η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και τη χρησιμοποίηtrη υαλοπινάκων ασφαλείας, για λόγους που αφορούν την κατασκευή τους, εφόσον οι υαλοπίνακες φέρουν το σήμα επικύρωσης τύπου ΕΟΚ.

Άρθρο 5

1. Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει επικύρωση τύπου ΕΟΚ διαπιστώσει ότι διά­φοροι υαλοπίνακες ασφαλείας που φέρουν το ίδιο σήμα εκπροσώπησης τύπου δεν είναι σύμφωνοι προς τον τύπο στον οποίο έχει χορηγήσει επι­κύρωση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστότητα κατασκευής προς τον τύπο στον οποίο έχει χορηγηθεί επικύρωση. Η εv λόγω υπηρεσία γνωστοποιεί στις αντίστοιχες αρχές των άλ­λων κρατών μελών τα μέτρα που λαμβάνει, τα οποία, ενδεχομένως, μπορούν να καταλήξουν και στην ανάκληση της επικύρωσης τύπου ΕΟΚ. Η εν λόγω υπηρεσία θεσπίζει τις ίδιες διατάξεις σε περίπτωση που ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους σχετικά με την έλλειψη πιστότητας.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται αμοιβαία, εντός προθεσμίας ενός μηνός, όσον αφορά την τυχόν ανάκληση της επικύρωσης τύπου ΕΟΚ, και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου αυτού.

3. Αν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την επικύρωση τύπου ΕΟΚ αμφισβητεί την έλλειψη πιστότητας για την ύπαρξη της οποίας έχει ενημερωθεί, τα εvδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια προς ρύθμιση της διαφοράς.

Η Επιτροπή τηρείται ενήμερη. Αν χρειαστεί, πραγματοποιεί τις κα­τάλληλες διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης.

'Αρθρο 6

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση επικύρωσης τύπου ή για απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή χρήσης, η οποία έχει ληφθεϊ βάσει των διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογήν της παρούσας, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερό­μενο, συνοδευδμενη από μνεία των ένδικων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των προθεσμιών για την άσκησή τους.

'Αρθρο 7

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί να αρνείται την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή της εθνικής ισχύος έγκριση τύπου οχήματος ή να αρνείται ή να απαγορεύει την πώληση, την κυκλοφορία ή τη χρήση οχημάτων, για λόγους που αφορούν τους υαλοπίνακες ασφαλείας, εφόσον οι υαλοπίνακες αυτοί φέρουν το σήμα επικύρωσης τύπου ΕΟΚ και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στο παράρτημα ΙΙΙ προδιαγραφές.

'Αρθρο 8

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως όχημα νοείται κάθε όχημα με κινητήρα το οποίο προορίζεται για οδική κυκλοφορία και έχει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη από 25 ΚΜ/Η, καθώς και το ρυμουλκούμενό του. Εξαιρούνται τα οχήματα που κινούνται σε τροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά ή δασικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα εργοταξίου.

Η διεθνής κατάταξη των εν λόγω οχημάτων περιλαμβάνεται στη σημείωση (β) του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991.

'Αρθρο 9

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, κατάλογος παραρτημάτων και παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 10

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα 20 Αυγούστου 1992

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ