ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 535

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A???a 6 ?????st?? 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

Aριθμ. 29867/2620/24.8.92

Μάζα και διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα της κατηγορίας Μ1, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/21/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.

 

Άρθρο 1.

Ως όχημα, κατά την έννοια της παρούσας, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Μ1, όπως ορίζεται στο Π.Δ/γμα 395/1991 (Α' 142), το οποίο προορίζεται για οδική κυκλοφορία και έχει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη από 25 ΚΜ/Η.

 

Άρθρο 2.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν να αρνούνται την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση τύπου του οχήματος ούτε να αρνούνται την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ούτε να απαγορεύουν την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση οχήματος, προβάλλοντας λόγους που σχετίζονται με τη μάζα και τις διαστάσεις του, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

 

Άρθρο 3.

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παραρτήματος τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο 4

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου 1992

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα. 20 Αυγούστου 1992

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ