ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 943

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 Οκτωβρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Aριθ.οικ 29854 / 2329

Κύρωση Τεχνικού Κανονισμού "Καθορισμός ομοιόμορφων διατάξεων που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα ("Συστήματα συγκράτησης παιδιών")"

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το Νόμο 2094/1992 (Α' 182).

2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α' 137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154).

3. Την 830/18.9.1997 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών" (Β' 839).

4. Τις διατάξεις της Απόφασης του Συμβουλίου Ε.Ο.Κ. της 13ης Δεκεμβρίου 1990 "για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης (90/683/ΕΟΚ) (ΕΕ αρ. L380/13 της 31.12.90).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 48/1996 (Α' 44) "Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου".

6. Την ανάγκη προστασίας των παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών όταν μεταφέρονται με αυτοκίνητο με ειδικά μέσα συγκράτησης και προστασίας.

7. Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399:1997 "Ομοιόμορφες διατάξεις που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα (Συστήματα συγκράτησης παιδιών")", που αποτελεί ταυτόσημο κείμενο με τον Κανονισμό ECE 44/03 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

8. Το γεγονός ότι στον άνω Κανονισμό, μετά την έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 επήλθαν διορθώσεις που δημοσιεύτηκαν στο έγγραφο TRANS/WP29/560 της 18.4.1997 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό ομοιόμορφων διατάξεων που αφορούν την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 44 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι εξής όροι έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Αρμόδια Αρχή: Η δημόσια αρχή η οποία εφαρμόζει τις διατάξεις αυτής της απόφασης, ανακοινώνει στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και διευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή δοκιμών έγκρισης και των Διοικητικών Υπηρεσιών που χορηγούν εγκρίσεις και στις οποίες πρέπει να στέλνονται έντυπα που πιστοποιούν έγκριση ή άρνηση ή απόσυρση έγκρισης που εκδίδονται σε άλλες χώρες. Για την Ελλάδα αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τύπος: Δείγμα προιόντος, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής.

Έγκριση τύπου: Επίσημη γραπτή διαβεβαίωση ότι ο ένας τύπος προιόντος αναγναωρίζεται ως κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί. Στην ειδική περίπτωση που ο υπόψη τύπος περιλαμβάνει τεχνικές διαφοροποιήσεις από τον βασικό τύπο (ύπαρξη παραλλαγών) τέτοιες ώστε να μεταβάλλουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανφέρονται στην έγκριση τύπου, η κάθε τεχνική διαφοροποίηση αναφέρεται ρητά στην έγκριση τύπου.

Έννοιες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση χωρίς να ορίζονται σ' αυτό το άρθρο έχουν την ερμηνεία που τους δίνεται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399:1997.

 

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα συστήματα συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά και καθορίζουν:

α) τις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων αυτών ώστε να πληρούν τις προυποθέσεις ασφάλειας,

β) τις προυποθέσεις κυκλοφορίας των συστημάτων αυτών στην εγχώρια αγορά,

γ) τις προυποθέσεις έκδοσης έγκρισης τύπου.

 

Άρθρο 4

Διάθεση στην αγορά, τοποθέτηση και χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών

 

1. Τα συστήματα συγκράτησης παιδιών μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να τοποθετούνται και να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον:

α) δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και την υγεία των χρηστών ή τρίτων,

β) να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

2. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών πρέπει να πληροί, στην κατάσταση στην οποία διατίθεται στο εμπόριο και λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας της προβλαπόμενης και κανονικής χρησιμοποίησής του, τις προυποθέσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η έννοια "διάθεση στην αγορά" καλύπτει τόσο την πώληση, όσο και την ενοικίαση και τη δωρεάν διανομή.

4. Θεωρούνται ως σύμφωνα προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας τα συστήματα συγκράτησης παιδιών τα οποία:

α) πληρούν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399,

β) είναι εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Αρχή κράτους που εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού 44 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

γ) φέρουν τη σήμανση που προδιαγράφεται στο κεφάλαιο 4 ως και το διεθνές σήμα έγκρισης και τα πρόσθετα σύμβολα που προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399, που υποδηλώνουν την ποιότητά τους προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5. Προκειμένου περί εγχωρίως κατασκευαζόμενων συστημάτων συγκράτησης παιδιών, οι ετικέττες που αναφέρονται στην παράγραο 5.6 του Κεφαλαίου 5 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399, εκδίδονται με την προυπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας Αρχής, από τον κατασκευαστή.

6. Η τοποθέτηση και ασφάλιση στο όχημα συστημάτων συγκράτησης παιδιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.1 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, η αρμόδια Αρχή δεν εμποδίζει τη διάθεση στην αγορά συστημάτων συγκράτησης παιδιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της.

8. Από 1.1.1998 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά συστημάτων συγκράτησης παιδιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της.

9. Κάθε σύστημα συγκράτησης παιδιών που διατίθεται στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα με το περιεχόμενο που καθορίζεται στο κεφάλαιο 14 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

 

Άρθρο 5

Χορήγηση έγκρισης τύπου

 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, η αρμόδια Αρχή χορηγεί την έγκριση τύπου συστήματος συγκράτησης παιδιών μόνον εάν ο τύπος ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια Αρχή επαληθεύει την ύπαρξη ικανοποητικών συνθηκών που διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής πριν χορηγηθεί η έγκριση τύπου.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή από τον ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα στοιχεία:

α) περιγραφή των μέσων με τα οποία ο κατασκευαστής εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της παραγωγής με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399,

β) έκθεση δοκιμής από εγκεκριμένο εργαστήριο σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 από την οποία να προκύπτει χωρίς αμφιβολίες ότι το σύστημα συγκράτησης παιδιών πληρεί τις απαιτήσεις του πιο πάνω Προτύπου,

γ) τη διεύθυνση των χώρων κατασκευής και αποθήκευσης,

δ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση και την κατασκευή του προιόντος.

ε) Εφόσον η αρμόδια Αρχή το κρίνει απαραίτητο, ένα ή περισσότερα δείγματα του συστήματος συγκράτησης.

στ) Ανταποδοτικό παράβολο που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν 1350/1993 (Α' 55) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 8α του Ν 2366 (Α' 256) και καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε Δημόσιο Ταμείο.

4. Τροποποιήσεις και επέκταση της έγκρισης ενός τύπου συστήματος συγκράτησης παιδιών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 10 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

5. Προκειμένου περί εγχωρίως κατασκευαζόμενων συστημάτων συγκράτησης παιδιών, εφαρμόζεται από την αρμόδια Αρχή ο έλεγχος συμμόρφωσης της παραγωγής που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 11 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

6. Η ανακοίνωση της έγκρισης στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη γίνεται από την αρμόδια Αρχή χρησιμοποιώντας το έντυπο του Παραρτήματος 1 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399 στην Αγγλική γλώσσα.

 

Άρθρο 6

Έλεγχος αγοράς - ανάκληση έγκρισης τύπου

 

1. Οιοσδήποτε, ο οποίος υπό την ιδιδότητα του κατασκευαστή, του εισαγωγές ή του πωλητη, κατασκευάζει, εισάγει, συναρμολογεί, πωλεί η προσφέρει προς πώληση και εν γένει διαθέτει στην αγορά συστήματα συγκράτησης παιδιών είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

2. Οι υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου, οφείλουν να παραδίδουν χωρίς αντάλλαγμα μετά από σχετική έγγραφη απόδειξη της υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο, δείγμα του παιδικού καθίσματος που πρόκειται να ελεγχθεί. Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οποιδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω συστηματων συγκράτησης ή των συστατικών μερών αυτών.

3. Τα συστήματα συγκράτησης που παραδίδονται για έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη τους μαζί με σχετική έκθεση του διενεργήσαντος τον έλεγχο οργανισμού ή υπηρεσίας ελέγχου.

4. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να εφαρμόσει σε προιόν σειράς παραγωγής που θα επιλέξει, οποιουσδήποτε από τους ελέγχους συνμμόρφωσης που προβλέπονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399, σε αναγνωρισμένο εραγστήριο από διαπιστευμένη Υπηρεσία χώρας που εφαρμόζει τον Κανονισμό ECE 44. Το κόστος ελέγχου επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

5. Δεν επιτρέπεται αποτυχία του δείγματος σε κανέναν από τους ανωτέρω ελέγχους.

6. Εφόσον η αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι ένα σύστημα συγκράτησης δεν φέρει την προβλεπόμενη σήμανση ή ότι φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και χρησιμοποιούμενο σύμφωνα με τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 4 μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των καταναλωτών, εφαρμόζει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και μεριμνά για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά.

7. Η αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια Αρχή της χώρας της αλλοδαπής που εξέδωσε την αντίστοιχη έγκριση τύπου και αναφέρει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση αυτή.

8. Προκειμένου περί εγχώριας παραγωγής, εφαρμόζονται οι κυρώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

9. Σχετικά με παραγωγή που έχι διακοπεί οριστικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 13 του Προτύπου ΕΛΟΤ 1399.

10. Εφόσον η έγκριση τύπου έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η έγκριση αυτή ανακαλείται με απόφασή του.

 

Άρθρο 7

Κυρώσεις

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην περίπτωση των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου Άρθρου, αποσύρεται από την κυκλοφορία όλη η ποσότητα των συστημάτων συγκράτησης με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών.

 

Άρθρο 8

 

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1399:1997 προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με τις αλλαγές και προσθήκες του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, όλα τα επιβατικά οχήματα που μεταφέρουν παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα συγκράτησης σύμφωνο με τις παιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1997

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ