ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Ιανουαρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

 

Αριθ. 29088/2296

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/37/ ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εσωτερικό εξοπλισμό των μηχανοκινήτων οχημάτων (αντοχή των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους)".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/ 1983 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α΄32).

5. Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β/1.10.96) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β/5.3.1996) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων, τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

7. Του Π.Δ. 502/1983 (ΦΕΚ 189/Α'/28.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους), όπως τελευταία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 11983/1984 (ΦΕΚ 535/Β'/6.8.1984) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 81/577/ΕΟΚ.

8. Του Π.Δ. 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α'/31.12.1983) 'Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα', όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 39162/45971991 (ΦΕΚ 958/Β'/22.11.1991), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9. Του Π.Δ. 480/1983 (ΦΕΚ 345/Α'/31.12.1983) 'Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Δεκεμβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών, όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/632/ ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 19ης Μαΐου 1978'.

 

10. Του Π.Δ. 398/1983 (ΦΕΚ 150/Α/17.10.1983) "Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 78/932/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16 Οκτωβρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών περί των προσκεφάλων (υποστηριγμάτων κεφαλής) των καθισμάτων των οχημάτων με κινητήρα".

11. Του Π.Δ. 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α/28.12.1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως ων νομοθεσιών ων Κρατών - μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα" και της Κ.Υ.Α. 12652/1984 (ΦΕΚ 636/Β/11.9.1984), που εκδόθηκε σε συμπλήρωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ , όπως το ανωτέρω Π.Δ. τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α οικ. 39163/4598/91 (ΦΕΚ 956/Β/20.11.1991), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/629/ΕΟΚ της 30 Οκτωβρίου 1990, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/37/ΕΚ της Επιτροπής των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουνίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 74/708/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εσωτερικό εξοπλισμό των μηχανοκίνητων οχημάτων (αντοχή των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους), που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 186/25.7.,1996 σελ. 28 έως 71 και διορθώθηκε στην Ελληνική γλώσσα με τα τεύχη της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμούς L 214/23.8.1996 σελ. 27 και L 221/31.8.1993 σελ. 71.

 

Άρθρο 2

 

Το Π.Δ. 502/1983 (ΦΕΚ 189/Α/28.12.1983) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 11983/1984 (ΦΕΚ 535/Β/6.8.1984) τροποποιείται ως εξής:

 

1. O τίτλος του Π.Δ. τροποποιείται ως εξής:

"Συμμόρφωση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα όσον αφορά τα καθίσματα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγματα κεφαλής".

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής:

"2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος τα οχήματα που κυκλοφορούν επί σιδηροτροχιών, οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα πάσης φύσεως κινητά μηχανήματα".

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αναδιατυπώνεται ω εξής:

"1. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όπως τροποποιείται, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν επιτρέπεται να αρνηθούν την έγκριση ΕΟΚ ούτε την έγκριση από εθνικής πλευράς ενός οχήματος για λόγους που αφορούν την αντοχή των καθισμάτων ή των αγκυρώσεών τους, ούτε να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΟΚ ή εθνική έγκριση τύπου ενός καθίσματος για λόγους που αφορούν την αντοχή του και την ικανότητα να προστατεύει τον καθήμενο, εφόσον τα ανωτέρω ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ, κατά περίπτωση, όταν το όχημα υπάγεται στην κατηγορία Μ και είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας και τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV, όταν το όχημα υπάγεται στην κατηγορία Μ2 'η Μ3 και δεν είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας ή στην κατηγορία Ν. Οι κατηγορίες των οχημάτων των οχημάτων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.Α του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) όπως τροποποιήθηκε, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ.

1.β Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όπως τροποποιείται, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν επιτρέπεται να αρνηθούν ή να απαγορεύουν την πώληση, την ταξινόμηση στα μητρώα, την έναρξη κυκλοφορίας ή τη χρήση οχημάτων ή των αγκυρώσεων τους, ούτε να απαγορεύουν την πώληση ή των αγκυρώσεων τους ούτε να απαγορεύουν την πώληση, θέση σε υπηρεσία ή έναρξη χρήσης οποιουδήποτε καθίσματος για λόγους που αφορούν την αντοχή του και την ικανότητα του να προστατεύει τον καθήμενο, εφόσον αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των σχετικών παραρτημάτων, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το όχημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.α αυτού ου άρθρου".

  1. Το άρθρο 4 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

"Άρθρο 4

Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές που χορήγησαν την έγκριση, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση ενός από τα στοιχεία ή ενός από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος ΙΙ, σημείο 2.3 του παραρτήματος ΙΙΙ, κατά περίπτωση. Οι Αρχές αυτές εκτιμούν αν πρέπει να προβούν επί του τροποποιημένου τύπου οχήματος σε νέες δοκιμές συνοδευόμενες από ένα νέο πρακτικό. Αν προκύπτει από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιείται δεν ετηρήθησαν, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται".

  1. Προστίθεται νέο άρθρο 4. α με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

"Άρθρο 4.α

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή στην τεχνολογική πρόοδο των προδιαγραφών ων παραρτημάτων του παρόντος διατάγματος, όπως τροποποιείται θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

 

Άρθρο 3

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το ακόλουθο παράρτημα, που τροποποιεί τα παραρτήματα του Π.Δ 502/1983, όπως τελευταία τροποποιήθηκαν από την Κ.Υ.Α 11983/1984

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ