ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 29087/2295

 

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 25006 / 2234 /93 ( ΦΕΚ 523/Β/13.7.1993) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 34 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 ( ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/92) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90).

4. Του άρθρου 20 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2031 /92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β/1.10.96) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1 983) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6 ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών , που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α 36090/2874/96 ( ΦΕΚ 122/Β/5.3.1996) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31 ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους.

7. Της Κ.Υ.Α. οικ. 25006/2234/93 (ΦΕΚ 523/Β/13.7.1993) "Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ - 20/81567/898/1988 που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992"

8. Της Κ.Υ.Α. 29871/2622/92 (ΦΕΚ 589/Β/30.9.1992 ) "Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους και εγκατάστασή τους σε αυτά, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31 ης Μαρτίου 1992".

9. Της Κ.Υ.Α. 21682/91 (ΦΕΚ 955/Β/20.11,1991) "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικό με το βάθος αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους ", αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμπλήρωση της εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Νοεμβρίου 1992 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 371/19.12.1992 σελίδες 1 ως 31.

Άρθρο 2

 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 25006/2234/93 (ΦΕΚ 523/Β/13.7.1993) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 70/157/ΕΟΚ τροποποιείται από την παρούσα απόφαση ως εξής:

1.Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο :

"Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα"

2.Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

"Τα ακολουθούμενα παραρτήματα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και αντικαθιστούν τα παραρτήματα των ΚΥΑ με αριθμούς Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ 403/Β/21.6.1988 ) και 29872/2633/1992 (ΦΕΚ 556/Β/9.9.1992)".

3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 καταργείται

 

Άρθρο 3

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ