ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193

---------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Δεκεμβρίου 1996

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29086/2294

 

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/44/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημάτων".

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/44/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημάτων", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμ. L 210/20.8.1996 σελ. 25 ως 45.

 

Άρθρο 2

 

1. Τα παραρτήματα της Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (ΦΕΚ 542/Β'/28.8.92), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν τελευταία από την ΚΥΑ οικοθ. 6765/511/95 (ΦΕΚ 194/Β/21.3.95), τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης ως εξής:

 

Άρθρο 3

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1997, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγούν πλέον, για ένα νέο τύπο οχήματος:

- έγκριση τύπου ΕΟΚ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α. οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/53/ΕΟΚ τροποποιητική της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ή

- εθνική έγκριση τύπου, εκτός εάν γίνεται επίκληση των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/53/ΕΟΚτρποποιητική της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

για λόγους συνδεόμενους με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι εκπομπές του οχήματος, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 12651/84 (ΦΕΚ 679/Β/20.9.84) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 70/220/ΕΟΚ, όπως τελευταία τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Με την παρούσα απόφαση δεν αναιρούνται τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν με βάση την ΚΥΑ 12651/84 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την ιδηγία 70/220/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της οδηγίας αυτής, ούτε αποκλείονται επεκτάσεις των ανωτέρω εγκρίσεων, εκδιδόμενες υπό τους όρους της οδηγίας βάσει της οποίας χορηγήθηκαν αρχικά οι εγκρίσεις.

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1996

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠ.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ