ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 542

28 Αυγούστου 1992

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28433/2448

Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 15 παρ. 3 και 84 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α' 167).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983, "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, κ.λ.π." (Α' 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

γ) Των άρθρων 8 παρ. 2β, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 160), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101).

δ) Του Ν. 1515/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" (Α' 18) και του Ν. 1561/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (Α' 148) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των νόμων αυτών, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/1986 (Α' 160).

ε) Του Π.Δ. 431/83 "Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6 Φεβρουαρίου 1970, "Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων" (Α' 160), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 "Καθορισμός όρων και προυποθέσεων για την έγκριση τύπων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987" (Α' 142).

στ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Υ. 1687/17.2.92 "κατανομή αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β' 104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

 

1. Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των από 20 Μαρτίου 1970 οδηγιών 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ που δημοσιεύθηκαν στην Ελληνική γλώσσα δια της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, στα τεύχηL36/88 σελίδες 1-32, L214/88 σελίδες 1-17, L226/89 σελίδες 1-3, (όπως διορθώθηκε στη σελίδα 16 του τεύχους L270/89), L238/89 σελίδες 43-49 και L242 σελίδες 1-106 αντίστοιχα.

2. Ως "όχημα" κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα με ηλεκτρική ανάφλεξη ή με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, μετά ή άνευ αμαξώματος, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τουλάχιστον 400 KG και μεγίστη ταχύτητα εκ κατασκευής ίση με ή μεγαλύτερη από 50 ΚΜ/Η, εξαιρέσει των ελκυστήρων και γεωργικών μηχανών, καθώς επίσης και των μηχανημάτων δημοσίων έργων.

Άρθρο 2

Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσης:

α. - δεν μπορούν, για λόγους σχετικούς με τη ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές:

- ούτε να αρνούνται για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, ή την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991 ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης,

- ούτε να απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα, εφόσον οι εκπομπές από αυτόν τον τύπο του οχήματος με κινητήρα ή από αυτά τα οχήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσης.

β. - δεν μπορούν πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΟΚ ή να εκδίδουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991 για τύπους οχήματος με κινητήρα,

- οφείλουν αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για τύπους οχήματος με κινητήρα,

των οποίων οι εκπομπές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσης.

γ. 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων οι εκπονμπές των οποίων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσης.

 

Άρθρο 3

Απαιτήσεις κινητήρα σε καύσιμα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Αρνούνται την εθνική έγκριση, την έγκριση ΕΟΚ ή το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, οι απαιτήσεις του οποίου σε καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραρτημάτων της παρούσης.

β. Απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης των οποίων οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της παρούσης, εκτός εάν ο κατασκευαστής παρουσιάσει πιστοποιητικό, το οποίο δέχεται η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική έγκριση για τις εκπομπές, το οποίο να διευκρινίζει ότι η προσαρμογή των οχημάτων στις νέες απαιτήσεις στον τομέα των καυσίμων απαιτεί μείζονες τεχνικές αλλαγές και συγκεκριμένα: την αλλαγή της τεχνικής περιγραφής, των υλικών των εδράνων των βαλβίδων εισαγωγής ή εξαγωγής ή τη μείωση του λόγου συμπίεσης, ή την αύξηση του κυβισμού του κινητήρα ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια ισχύος στην περίπτωση αυτή, η απαγόρευση δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3α.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις

 

Η αρμόδια αρχή που προέβη στην έγκριση λαμβάνει μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση ενός εκ των στοιχείων ή ενός των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1. Οι αρμόδιες αυτές αρχές εκτιμούν αν νέες δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν επί του τροποποιημένου προτύπου και να συνταχθεί ένα νέο πρακτικό. Σε περίπτωση που προκύπτει από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας δεν έχεουν τηρηθεί, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις - Παραρτήματα

 

Οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται με τη διαδικασία του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποπιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991.

2. Τα Παραρτήματα I έως ΙΧ προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις. Ισχύς

 

1. Από της ισχύος της παρούσης απόφασης καταργείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 81400/860/3.7.91 "μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από βενζινοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ" (Β' 575).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ