ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 536

---------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Αυγούστου 1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28432/2447

Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 15 παρ. 3 και 84 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α' 167).

β. Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983, "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (Α' 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

γ. Των άρθρων 8 παρ. 2β, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 160), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α'/101).

δ. Του Ν. 1515/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας" (Α' 18) και του Ν. 1561/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (Α' 148) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 2, 3 και 12 και των άρθρων 13, των νόμων αυτών, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 6 και 7 του Ν. 1650/1986 (Α' 160).

ε. Της 13736/1985 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Συγκοινωνιών "συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας, που αφορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων" (Β' 304).

στ. Του Π.Δ. 431/83 "Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6 Φεβρουαρίου 1970 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (Α/160), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση τύπων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987" (Α' 142).

ζ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Υ. 1687/17.2.92 "κατανομή αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β' 104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

 

1. Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η συμμόρφωση προς την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει, να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα", όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/542/ΕΟΚ, που δημοσιεύθηκαν διά της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελληνική γλώσσα στα τεύχη L36/88 σελίδες 33 - 52 η πρώτη και L295 σελίδες 1 - 19 η δεύτερη.

2. Για τους σκοπούς της παρούσης απόφασης:

- "Όχημα" σημαίνει κάθε όχημα με κινητήρα ντήζελ προοριζόμενο να κυκλοφορεί στο δρόμο, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 ΚΜ/Η, εξαιρουμένων των οχημάτων Μ1, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 0,4 του Π.Δ. 431/1983 που τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991 ολικής μάζας το πολύ 3,5 τόννων και των οχημάτων που κινούνται σε σιδηροτροχιές, των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων και των οχημάτων δημοσίων έργων.

- "Τύπος ντεζελοκινητήρα" σημαίνει κάθε κινητήρας ντήζελ για τον οποίο μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου μηχανισμού ή τμήματος που συνιστά τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 12 του Π.Δ/. 431/1983 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991.

Άρθρο 2

Εκπομπές οχημάτων με κινητήρα - Εγκρίσεις τύπου.

Άδειες κυκλοφορίας

 

1. Από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσης η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί, για λόγους σχετιζόμενους με τους αέριους ή σωματιδιακούς ρύπους που εκπέμπονται από κινητήρα:

- ούτε να αρνείται, τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή την έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991 ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για έναν τύπο οχήματος κινούμενο με κινητήρα

- ούτε να απαγορεύει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση τέτοιων οχημάτων,

- ούτε να αρνείται τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για έναν τύπο ντηζελοκινητήρα,

- ούτε να απαγορεύει την πώληση ή χρησιμοποίηση νέων ντηζελοκινητήρων, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτημάτων της παρούσης.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί πλέον να χορηγεί έγκριση ΕΟΚ ή να εκδίδει το προβλεπόμενο στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 395/1991 έγγραφο και πρέπει να αρνείται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τους τύπους κινητήρων ντήζελ και τους τύπους οχημάτων που κινούνται με κινητήρα ντήζελ:

- από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η παρούσα όταν οι εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα δεν τηρούν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Α,

- από 1ης Οκτωβρίου 1995 όταν οι εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα δεν τηρούν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Β, του πίνακα του σημείου 6.2.1. του παραρτήματος 1 της παρούσης.

3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1993, η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε τύπους οχημάτων που κινούνται με ντηζελοκινητήρες εάν ο τύπος ντηζελοκινητήρα έχει περιγραφεί στο παράρτημα ενός πιστοποιητικού έγκρισης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την απόφαση μας 81160/1991 (Α' 574) πριν από την δημοσίευση της παρούσας.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύουν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία και τη χρήση νέων οχημάτων που κινούνται με κινητήρα ντήζελ, καθώς και την πώληση και τη χρήση νέων κινητήρων ντήζελ:

- από 1ης Οκτωβρίου 1993, όταν οι εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα δεν τηρούν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Α,

- από 1ης Οκτωβρίου 1996 όταν οι εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα δεν τηρούν τις οριακές τιμές που καθορίζονται στη γραμμή Β, του πίνακα του σημείου 8.3.1.1. του παραρτήματος Ι της παρούσης.

Εξαιρούνται οι κινητήρες και τα οχήματα που προορίζονται να εξαχθούν σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις

 

1. Η Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για ένα τύπο ντηζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή της σχετικά με κάθε τροποποίηση στοιχείου ή χαρακτηριστικού αναφερόμενου στο παράρτημα Ι σημείο 2.3.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζει αν πρέπει να εκτελεστούν νέες δοκιμές στον τροποποιημένο κινητήρα και να συνταχθεί νέα έκθεση.

Εάν από τις δοκιμές προκύψει ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται.

3. Η Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τον ντιζελοκινητήρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενημέρωσή της σχετικά με κάθε τροποποίηση αυτού του τύπου οχήματος, όσον αφορά τον κινητήρα του. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζει αν, ύστερα από μία τροποποίηση, πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται από το Π.Δ. 431/1983 και ιδίως από το άρθρο του 5, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις - Παραρτήματα

 

Οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται με τη διαδικασία του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 395/1991.

2. Τα Παραρτήματα I-VIII της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 91/542/ΕΟΚ, προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

 

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις - Ισχύς

 

1. Από της ισχύος της παρούσης απόφασης καταργείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 81.160/861/3.7.91 "μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (Β' 574).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ