ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1049

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Αυγούστου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 28410/1135

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/4/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚτου Συμβουλίου περί προσεγγίσε­ως των νομοθεσιών των Κρατών -μελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητή­ρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, οροφή ή συρόμενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕθΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

­ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 84 παρ. 2 και 88 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθη­κε με το Ν. 2696/99 (Α" 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α" 136) "Κύ­ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνο­νται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α" 34). "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθη­κε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1440/84 (Α" 70) "Συμ­μετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι­νότητας Άνθρακας και Χάλυβας και του Οργανισμού ΕΥ­ΡΑΤΟΜ~ και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α" 101).


4. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυ­βερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (Α" 154) και αντκαταστάθηκε από το άρ­θρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α" 38).

5. Του Π.Δ. 480/1983(ΦΕΚ183/Α/20.12.1983) "Συμμόρ­φωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ οδηγίας του Συμ­βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμ­βρίου 1973 •~περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώ­ρου επιβατών, εκτός του ή των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των κα­θισμάτων), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/632/ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοι­νοτήτων, της 19ης Μαίου 1978".

Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη­γίας 2000/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000, για την τροπο­ποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚτου Συμβουλίου περί προ­σεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών -μελών, όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κι­νητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, οροφή ή συρόμενη οροφή, ερεισί­νωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων) που δημοσιεύ­θηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L87/8.4.2000 (σελί­δες 22-31).

Άρθρο 2

Γενικά

1.Ο τίτλος του Π.Δ. 480/1983 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ οδη­γίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμβρίου 1973 για την προσέγγιση των νομοθε­σιών των κρατών μελών σχετικά με τον εσωτερικό εξοπλι­σμό των μηχανοκινήτων οχημάτων".

2. Για τον σκοπό της παρούσας ως "όχημα νοείται κάθε όχημα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τρο­χούς και από κατασκευή μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 Km/h, καθώς επίσης και τα ρυμουλκούμενα τους, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, καθώς και των ελκυστήρων και των γεωργικών μηχανών.

3. Τα παραρτήματα του Π.Δ. 480/1983 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας.

 

Άρθρο 3

"Έγκριση τύπου - Ταξινόμηση οχημάτων

­πεδίο εφαρμογής

 

1. Από τις 8 Απριλίού 2001, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύνανται για λόγους που έχουν σχέση με τον εσωτερικό εξοπλισμό των μηχανοκινήτων οχημάτων:

- να αρνούνται, για κάποιο τύπο οχήματος τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή Εθνικής €έγκρισης τύπου

και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 480/1983 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2. Από τις 8 Απριλίου 2002 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

- δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ

για νέο τύπο οχήματος, για λόγους συνδεόμενους με τον εσωτερικό εξοπλισμό των μηχανοκινήτων οχημάτων, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 480/1983 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από τις 8 Απριλίου 2003 οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

- θεωρούν άκυρα, για τους σκοπούς του άρθρου 7 πα­ράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ (όπως αυτή ενσω­ματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 431/1983), τα πι­στοποιητικά πιστότητας που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας

και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

- μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση, πώληση ή θέ­ση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό rnστότητας, εκτός αν γίνει επίκληση του άρθρου 8 της παραγράφου 2 της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ,

για λόγους συνδεόμενους με τον εσωτερικό εξοπλισμό των μηχανοκινήτων οχημάτων, εφόσον τα οχήμάτα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήματα φύλλου οροφής ή και διαχωριστικά συστήματα και δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 480/1983, όπως τρο­ποποιείται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

1. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης το κατωτέρω παράρτημα:

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δη­μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2000 οι νποΥΡrοι

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝRΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ