ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 532

18 Αυγούστου 1992

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 28340/2440

Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, που προέρχεται από μοτοσυκλέττες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56, και 89/238 ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Των άρθρων 15 παρ. 3β και 84 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α' 167).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983, "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ.λ.π." (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

γ) Των άρθρων 14 παρ. 2, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 160), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του Ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α 101).

δ) Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Υ. 1687/17.2.92 "κατανομή αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β' 104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

 

1. Οι διατάξεις αυτής της απόφασης αποβλέπουν στη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 89/235/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την τροποποίηση της οδηγίας 78/1015/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάρτισης των μοτοσυκλεττών", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα δια της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 198 σελίδα 1 της 11 Απριλίου 1989) και στην κωδικοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων καταργούμενης της ισχύουσας σήμερα αριθμ. Γ 20/81568/899/17.6.1988 κοινής Υπουργικής Απόφασης "έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσικλετών και συναφείς διατάξεις", με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 78/1015/των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεων των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και στην διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλεττών", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 15, τόμος 001, σελίδα 189), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 87/56/ΕΟΚ" για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/1015/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των μοτοσικλετών" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος L 24/1987, σελίδα 42 (Β' 408).

2. Ως "μοτοσυκλέτα" κατά την έννοια της παρούσας νοείται ένα όχημα με δύο τροχούς, μετά ή άνευ πλευρικού κανίστρου (SIDE - CAR), εφοδιασμένο με έναν κινητήρα, προοριζόμενο να κυκλοφορεί επί οδού, του οποίου η εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 50 ΚΜ/Η.

 

Άρθρο 2

Εγκρίσεις.

 

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται ως:

α) "Έγκριση από Εθνικής πλευράς", η διοικητική πράξη που ονομάζεται:

- AGREATION PAR TYPE/AANNEMING, στη βελγική νομοθεσία,

- STANDARDTYPEGODKENDELSE, στη δανική νομοθεσία,

- ALLGEMEINE BETRIEBSERL AUBNIS, στη γερμανική νομοθεσία,

- έγκριση τύπου, στην Ελληνική νομοθεσία,

- HOMOL OCACION DE TIPO, στην ισπανική νομοθεσία,

- RECEPTION PAR TYPE, στη γαλλική νομοθεσία,

- TYPE APPROVAL, στην ιρλανδική νομοθεσία,

- OMOLOGAZIONE APPROVAZIONE DEL TIPO, στην ιταλική νομοθεσία,

- AGREATION, στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου,

- TYPEGOEDKEURING, στην ολλανδική νομοθεσία,

- APROVACAO DE MARCA E MODELO, στην πορτογαλική νομοθεσία,

- TYPE APPROVAL, στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

β) "Έγκριση ΕΟΚ των ανταλλακτικών συστημάτων εξάτμισης ή των στοιχείων τους θεωρημένων ως αυτοτελών τεχνικών ενοτήτων", η πράξη με την οποία ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένας τύπος ανταλλακτικού συστήματος εξάτμισης ή ένας τύπος στοιχείου του συστήματος αυτού πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και των ελέγχων, που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

 

Άρθρο 3

Δοκιμές - Πιστοποιητικά

 

1. Κατόπιν αιτήσεως ενός κατασκευαστού ή του εντολοδόχου του, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στις δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι για να εξακριβωθεί ότι σ' έναν τύπο μοτοσικλέτας τηρούνται οι εναρμονισμένες προδιαγραφές.

Για τον ίδιο τύπο μοτοσυκλέτας αυτή η αίτηση δεν δύναται να υποβληθεί παρά μόνο σε ένα Κράτος Μέλος.

Στέλνει τα αποτελέσματα (πρακτικό δομικής) στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Στο τέλος των δοκιμών η υπόψη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία χορηγεί το σχετικό με τη μέτρηση του ηχητικού επιπέδου πιστοποιητικό, επονομαζόμενο στο εξής "πιστοποιητικό", σύμφωνα με υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ το οποίο καθορίζει ιδίως αν στον τύπο της μοτοσυκλέτας τηρούνται ή όχι οι εναρμονισμένες προδιαγραφές.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορήγησε το πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει την πιστότητα ενός τύπου μοτοσυκλέτας προς τις εναρμονισμένες προδιαγραφές, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να επιβλέπει, όσο αυτό είναι αναγκαίο, την πιστότητα της κατασκευής προς τον τύπο ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο αυτού του πιστοποιητικού, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών.

Αυτή η επίβλεψη περιορίζεται σε δειγματοληψίες.

 

Άρθρο 4

Ενημέρωση αρχών.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών, εντός προθεσμίας ενός μηνός, αντίγραφο των συνταχθέντων πιστοποιητικών για κάθε τύπο μοτοσυκλέτας που υποβάλλουν στις προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία δοκιμές.

Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού χορηγείται επίσης στον αιτούντα.

Τα άλλα Κράτη Μέλη αποδέχονται αυτό το έγγραφο ως απόδειξη ότι οι προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί και επομένως δεν τις επαναλαμβάνουν.

Άρθρο 5

Προθεσμίες.

 

1. α) Από της ισχύος της παρούσης οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν για λόγους σχετικούς με την αποδεκτή ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, να αρνούνται την εθνική έγκριση ενός τύπου μοτοσυκλέτας ούτε την έγκριση ΕΟΚ ή την εθνική έγκριση ενός τύπου ανταλλακτικού συστήματος εξάτμισης ή ενός τύπου στοιχείου ενός τέτοιου συστήματος που θεωρείται ως αυτοτελής τεχνική ενότης:

- εάν, όσον αφορά την ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, η μοτοσυκλέττα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της παρούσας,

- εάν το ανταλλακτικό σύστημα εξάτμισης ή τα στοιχεία του συστήματος αυτού ως αυτοτελείς τεχνικές ενότητες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

β) Δεν μπορούν, για λόγους σχετικούς με την αποδεκτή ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, να αρνούνται ή να απαγορεύουν την πώληση, την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρησιμοποίηση μοτοσυκλετών, ή να αρνούνται ή να απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά ή τη χρησιμοποίηση ανταλλακτικών συστημάτων εξάτμισης ή στοιχείων τέτοιων συστημάτων θεωρουμένων ως αυτοτελών τεχνικών ενοτήτων:

- εάν, όσον αφορά την ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, οι μοτοσυκλέτες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι της παρούσας,

- εάν αυτά τα ανταλλακτικά συστήματα εξάτμισης ή τα στοιχεία τους, ως αυτοτελείς τεχνικές ενότητες, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

2. Ομοίως οι αρμόδιες αρχές:

α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας για ένα τύπο μοτοσυκλέτας όσον αφορά την αποδεκτή ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, ούτε το πιστοποιητικό που προβλέπεται κατ' αναλογία στην ίδια παράγραφο για έναν τύπο ανταλλακτικού συστήματος εξάτμισης, ή τύπο στοιχείου του συστήματος αυτού θεωρημένου ως αυτοτελούς τεχνικής ενότητας, αν δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας.

β) Από 1η Ιανουαρίου 1993 αρνούνται για λόγους που αφορούν την αποδεκτή ηχοστάθμη και το εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης, την Εθνική έγκριση τύπου μοτοσυκλέττας ή τύπου ανταλλακτικού συστήματος εξάτμισης ή τύπου στοιχείου συστήματος εξάτμισης θεωρουμένων ως αυτοτελών τεχνικών ενοτήτων των εάν δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας.

3. Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 1993 οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία μοτοσυκλετών των οποίων η ηχοστάθμη και τα εκ κατασκευής σύστημα εξάτμισης δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Τροποποίηση στοιχείων

 

1. Η αρμόδια αρχή που χορήγησε το πιστοποιητικό που βεβαιώνει την πιστότητα ενός τύπου μοτοσυκλέτας με τις εναρμονισμένες προδιαγραφές λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για ν πληροφορείται για κάθε τροποποίηση ενός εκ των στοιχείων ή ενός των χαρακτηριστικών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1. της παρούσης.

2. Εάν αυτή η αρχή εκτιμά ότι τροποποίηση αυτού του είδους δεν συνεπάγεται τροποποίηση των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του πιστοποιητικού, πληροφορεί απ' αυτού τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του.

3. Εάν, αντιθέτως αυτή αρχή διαπιστώσει ότι μία τροποποίηση αυτού του είδους δικαιολογεί νέες επαληθεύσεις ή νέες δοκιμές και προκαλείται εξ αυτού του γεγονότος τροποποίηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού ή σύνταξη ενός νέου πιστοποιητικού, πληροφορεί επ' αυτού τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του και διαβιβάζει αυτά τα νέα έγγραφα, όπως επίσης και τον αριθμό του πλαισίου της τελευταίας μοτοσυκλέτας που παρήχθη σύμφωνα με το παλαιό πιστοποιητικό, και κατά περίπτωση, τον αριθμό του πλαισίου της πρώτης μοτοσυκλέτας που παρήχθη σύμφωνα με το τροποποιηθέν ή το νέο πιστοποιητικό, στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών εντός προθεσμίας ενός μηνός από της ημερομηνίας συντάξεως των νέων εγγράφων.

 

Άρθρο 7

Ανταλλακτικά συστήματα εξάτμισης ή στοιχεία της

 

Τα άρθρα 3 έως 6 εφαρμόζονται κατ' αναλογία για την έγκριση ΕΟΚ των ανταλλακτικών συστημάτων εξάτμισης ή των στοιχείων τους, θεωρουμένων ως αυτοτελών τεχνικών ενοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β.

Στις περιπτώσεις αυτές, το υπόδειγμα του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 αντικαθιστάται από το υπόδειγμα του δελτίου έγκρισης ΕΟΚ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV και οι τροποποιήσεις ενός από τα στοιχεία ή ενός από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.1. και στο άρθρο 6, αντικαθίστανται από τις τροποποιήσεις ενός από τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 1.3.

 

Άρθρο 8

Παραρτήματα

 

προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας παραρτήματα I έως IV.

 

Άρθρο 9

Καταργούμενες διατάξεις.

Ισχύς

 

κινητήρα, ή αυτών των οχημάτων πληρούν τις απαιτήσεις της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.

2. Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Από την 1η Οκτωβρίου 1988 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μεγαλύτερο των 2000 CMB, από την 1η Οκτωβρίου 1990 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μικρότερο των 1400 CMB, από την 1η Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων κυβισμού μεταξύ 1400 CMB και 2000 CMB και από την 1η Οκτωβρίου 1994 όσον αφορά τους τύπους οχημάτων ίδιου κυβισμού που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση με άμεση έγχυση καυσίμων:

- δεν μπορούν πλέον να χορηγούν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα.

- μπορούν να αρνούνται την εθνικής ισχύος έγκριση τύπου οχήματος με κινητήρα, του οποίου οι εκπομπές αερίων ρύπων δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

β. Από την 1η Οκτωβρίου 1989:

- Δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως.

- μπορούν να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως, εφόσον οι εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων των εν λόγω τύπων οχημάτων δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παραρτημάτων της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

Πάντως, όσον αφορά τους τύπους οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως και με σύστημα αμέσου εγχύσεως καυσίμου, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου 1994.

γ. Από 1ης Ιουλίου 1992, όσον αφορά τους τύπους των οχημάτων που φέρουν κινητήρα κυβισμού μικρότερου των 1400 CMB:

- δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα.

- θα αρνούνται την εθνική έγκριση για έναν τύπο οχήματος με κινητήρα οι εκπομπές του οποίου δεν είναι σύμφωνες με τα παραρτήματα της Υ.Α. 12634/84, όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

3. Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Από την 1η Οκτωβρίου 1989 όσον αφορά τα οχήματα με κυβισμό μεγαλύτερο των 2000 CMB,

από την 1η Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά τα οχήματα με κυβισμό μικρότερο των 1400 CMB,

από την 1η Οκτωβρίου 1993 όσον αφορά τα οχήματα κυβισμού μεταξύ 1400 CMB και 2000 CMB και από την 1η Οκτωβρίου 1996 για τα οχήματα ίδιου κυβισμού που είναι εφοδιασμένα με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση τύπου άμεσης έγχυσης μπορούν να απαγορεύουν την αρχική θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων των οποίων η εκπομπή αερίων ρύπων και οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/1984 και όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

β. Από την 1η Οκτωβρίου 1990:

απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως, οι εκπομπές ρυπογόνων σωματιδίων των οποίων δεν ικανοποιούν τα οριζόμενα στα συμπληρωματικά παραρτήματα της Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

Πάντως, όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως και με σύστημα αμέσου εγχύσεως καυσίμου, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την 1η Οκτωβρίου 1996.

γ. Από 31ης Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά τα οχήματα που φέρουν κινητήρα κυβισμού κάτω των 1400 CMB, απαγορεύουν να τίθενται σε κυκλοφορία οχήματα οι εκπομπές των οποίων δεν είναι σύμφωνες με τα παραρτήματα της Υ.Α. 12651/84 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις κινητήρα σε καύσιμα

Εγκρίσεις τύπου. Άδειες κυκλοφορίας

 

Η αρμόδια Δ/νση του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α. Αρνούνται την εθνική έγκριση, την έγκριση ΕΟΚ ή το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 431/1983 ενός τύπου οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης, οι απαιτήσεις του οποίου στα καύσιμα δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις των παραρτημάτων της Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση.

- από 1ης Οκτωβρίου 1988, για τους τύπους οχημάτων με κυβισμό μεγαλύτερο από 2000 CMB, εκτός από τα οχήματα που ορίζονται στο σημείο 8.11.

- από 1ης Οκτωβρίου 1989, για τους άλλους τύπους.

β. Από 1ης Οκτωβρίου 1990, απαγορεύουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης των οποίων οι απαιτήσεις του κινητήρα όσον αφορά τα καύσιμα δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα Υ.Α. 12651/1984 όπως κωδικοποιημένα προσαρτώνται σ' αυτήν την απόφαση, εκτός εάν ο κατασκευαστής παρουσιάσει πιστοποιητικό, το οποίο δέχεται η τεχνική υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική έγκριση για τις εκπομπές, το οποίο να διευκρινίζει ότι η προσαρμογή των οχημάτων στις νέες απαιτήσεις στον τομέα των καυσίμων απαιτεί μείζονες τεχνικές αλλαγές και συγκεκριμένα: την αλλαγή της τεχνικής περιγραφής, των υλικών των εδράνων των βαλβίδων εισαγωγής ή εξαγωγής ή τη μείωση του λόγου συμπίεσης, ή την αύξηση του κυβισμού του κινητήρα ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια ισχύος στην περίπτωση αυτή, η απαγόρευση δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3α.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις

 

Η αρμόδια αρχή που προέβη στην έγκριση λαμβάνει μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση ενός εκ των στοιχείων ή ενός εκ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1. Οι αρμόδιες αυτές αρχές εκτιμούν αν νέες δοκιμές πρέπει να πραγματοποιηθούν επί του τροποποιημένου προτύπου και να συνταχθεί ένα νέο πρακτικό. Σε περίπτωση που προκύπτει από τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές της παρούσης οδηγίας δεν έχουν τηρηθεί, η τροποποίηση δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 6

Καταργούμενες διατάξεις.

Ισχύς

 

1. Από της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθ. Γ20/81568/899/17.6.88 απόφαση (ΦΕΚ 403/Β') "περί έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις και η αριθ. 1220/13/1979 (ΦΕΚ 75/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών "περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων, προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μέτρησης αυτού" με εξαίρεση το άρθρο 8 που αφορά τις Μεταβατικές Διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ