ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 632

24 Ιουνίου 1998

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27785/2153/97

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 "για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 "για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ" (ΕΕ L233/1).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως "όχημα" νοείται κάθε όχημα με κινητήρα ή ρυμουλκούμενο κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/1992, εξαιρέσει των οχημάτων της κατηγορίας Μ1.

 

Άρθρο 2

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν επιτρέπεται να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου ενός οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή να απαγορεύουν την πώληση, ή την ταξινόμηση οχημάτων κατά το άρθρο 87 του ανωτέρω Κώδικα, ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα κατά το άρθρο 88 του ανωτέρω Κώδικα, ή τη χρήση οχημάτων, για λόγους σχετιζόμενους με τη μάζα και τις διαστάσεις του εφόσον αυτές πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

 

Οι διατάξεις του άρθρου 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ένα όχημα έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 1161/1977.

 

Άρθρο 4

 

Κατά τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ενός οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή την ταξινόμηση κατά το άρθρο 87 του ανωτέρω Κώδικα, ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ανωτέρω Κώδικα, σε όχημα που εγκρίθηκε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά περίπτωση, καθορίζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες μάζες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας/θέση σε υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 77/1998 και του ΠΔ 1161/1997.

Για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων αυτών μαζών για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας/θέση σε υπηρεσία, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κατασκευαστή.

 

Άρθρο 5

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 3 του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης, θα εφαρμόζονται εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κατασκευαστή.

 

Άρθρο 6

 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 και του σημείου 7.3 του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης και χωρίς να πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 7.6 του ίδιου παραρτήματος, μπορεί να χορηγείται έγκριση τύπου για οχήματα που υπερβαίνουν τις διαστάσεις που ορίζονται στα ανωτέρω σημεία. Οι λεπτομέρειες της παρέκκλισης τίθενται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας απόφασης και εφαρμόζεται το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 7

 

α. Το παράρτημα Ι της ΚΥΑ 47271/3950/1992 τροποποιείται ως εξής:

1. Η υποσημείωση (ι) συμπληρώνεται ως εξής: "Για οχήματα πλην της κατηγορίας Μ1, ΚΥΑ 27785/2153/97/-1998, παράρτημα Ι, σημείο 2.4.1"

2. Η υποσημείωση (ια) συμπληρώνεται ως εξής: "Για οχήματα πλην της κατηγορίας Μ1, ΚΥΑ 27785/2153/97/-1998, παράρτημα Ι, σημείο 2.4.2"

3. Η υποσημείωση (ιβ) συμπληρώνεται ως εξής: "Για οχήματα πλην της κατηγορίας Μ1, ΚΥΑ 27785/2153/97/-1998, παράρτημα Ι, σημείο 2.4.3"

β. Το σημείο 48 του παραρτήματος IV της ΚΥΑ 47271/3950/1992 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστo μέρoς της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι ως ΙV, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Από της ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται κάθε διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις της ή ρυθμίζει με διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζει η παρούσα απόφαση.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 1998,

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ