ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ .Φύλλου 523

13 Ιουλίου 1993

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 25006/2234

Αντικατάσταση των διατάξεων τηςαπόφασης Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ Β-403) που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/1992 (Α' 132) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α'-34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 Α'-70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφαλαίο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ"και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α·-101).

3. Του Π.Δ. 431 /1983 (Α'-160 ) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β'-764), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουνίου 1992.

4. Την Υ 1935/3.12.1992 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β·-726) και την Υ-1958/22.12.92 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού κοι του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β·744).

5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/92 {Α' 154) με το οποίο προσετέθη το όρθρο 29Α στο νόμο 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα ", (Α΄ 137) αποφασίζουμε

 

 

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Νοεμβρίου 1992 (τεύχος L-371/19.12.1992,σελ. 1-31), η οποία τροποποιεί την βασική οδηγία 70/157/ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες α) 73/350/ΕΟΚ της 7ης Νοεμβρίου 1973 (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 002, σελίδα 87), β) 77/212/ΕΟΚ της 8ης Μαρτίου 1977 (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 006,σελίδα 20), γ) 81 /334/ΕΟΚ της 13ης Απριλίου 1981 (τεύχος L. 131 της 18ης Μαΐου 1981, σελίδα 6), δ) 84/372/ ΕΟΚ της 3ης Ιουλίου 1982 (τεύχος L.- 196 της 26ης Ιουλίου 1984, σελίδα 47), ε) 84/424/ΕΟΚ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (τεύχος L.- 238 της 6ης Σεπτεμβρίου 1984, σελίδα 31) και είχε εναρμονισθεί στην ελληνική νομοθεσία με την Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ 403-B·) Υπουργική απόφαση.

2. α) Οι διατάξεις αυτής της απόφαοης εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στις οδούς με ή χωρίς αμάξωμυ, έχουν τέσσερεις (4 ) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη από κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χιλ/ώρα.

β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης τα οχήματα που κινούνται οε σιδηροτροχιές , τα γεωργικά μηχανήματο, οι ελκυστήρες (γεωργικοί και βιομηχανικοί). τυ μηχανήματα δημοσίων έργων, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα.

Άρθρο 2

 

1. Από την 1η Ιουλίου 1993, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν δύνανται για λόγους που αφορούν την αποδεκτή ηχοστάθμη και τη διάταξη εξατμίσεως:

- ούτε να αρνούνται, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα , τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ-431/1983) (ΦΕΚ Α' - 160), όπως τροποποιήθηκε με την Υ. Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β -764), σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή την έγκριση τύπου από εθνικής πλευράς,

- ούτε να απαγορεύουν την αρχική θέση οχημάτων σε κυκλοφορία, στις περιπτώσεις που η ηχοστάθμη και η διάταξη εξατμίσεως αυτού του οχήματος ή αυτών των οχημάτων ανταποκρίνεται στην οδηγία 70/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1995, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών

- δεν δύνανται πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΟΚ ή το πιστοποιητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983, όπως τροποποιήθηκε με την 47271/3950/21.12.92 Υπουργική απόφαση, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα,

- οφείλουν να αρνούνται την έγκριση τύπου από εθνικής πλευράς ενός τύπου οχήματος με κινητήρα,
του οποίου η ηχοστάθμη και η διάταξη εξατμίσεως δεν ανταποκρίνεται στα παραρτήματα της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1996, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών· οφείλουν να απαγορεύουν την αρχική θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων με κινητήρα των οποίων η ηχοστάθμη και η διάταξη εξατμίσεως δεν ανταποκρίνονται στα παραρτήματα της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

 

Οι καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες δεν δύνανται να προβλέπουν φορολογικά κίνητρα παρά μόνο για τα οχήματα με κινητήρα τα οποία ουμμορφούνται με την παρούσα απόφαση. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της συνθήκης και να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

- πρέπει να ισχύουν για το σύνολο των οχημάτων με κινητήρα εγχώριας παραγωγής και εισαγωγής τα οποία διατίθενται στην αγορά και τα οποία ικανοποιούν ήδη τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης που θα πρέπει να τηρούνται από το 1995,

- πρέπει να καταργηθούν μόλις αρχίσουν να εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι τιμές ηχοοτάθμης που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 για τα νέα οχήματα με κινητήρα,

- πρέπει να αφορούν, για κάβε τύπο οχήματος με κινητήρα, ποσά αισθητά κατώτερα από το επιπλέον κόστος των τεχνικών λύσεων που χρησιμοπούνται για την τήρηση των καθορισμένων τιμών καθώς και το κοστος τοποθετήσεώς τους στο όχημα με κινητήρα

Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της, για τα σχέδια που αποβλέπουν στη θέσπιση ή την τροποποίηση των φορολογικών κινήτρων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Πριν από την εφαρμογή των εν λόγω κινήτρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής η οποία θα λαμβάνει ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις των εν λόγω κινήτρων στην εσωτερικής αγορά.

 

Άρθρο 4

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιας διάταξης εξάτμισης που θεωρείται ως τεχνική ολότητα, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Π.Δ. 431 /1983/ (ΦΕΚ Α' -160), όπως τροποποιήθηκε με την 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β' - 764) Υπουργική Απόφαση, αν είναι σύμφωνη με ένα εγκεκριμένο τύπο που πληρεί τις προδιαγραφές του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης και για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 5

 

1. Για αν δοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ σε ένα τύπο οχήματος, όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης του, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Παρτήματος Ι της παρούσας.

Όμοια, και προκειμένου για χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ σε διάταξη σιγαστήρα σαν τεχνική ολότητα, υποβάλται αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Παραρτήματος II της παρούσας.

2. Για την σύνταξη των πιστοποιητικών έγκρισης που προβλέπονται στα Παραρτήματα III και IV της· παρούσας, γίνονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ,εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, από αναγνωρισμένο ειδικό εργαστήριο κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών εκδίδονται τα πιστοποιητικά έγκρισης των Παραρτημάτων III και IV από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις - έναρξη ισχύος

1.Η απόφαση Γ-20/81567/898/1988 (ΦΕΚ Β΄403) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και η 29872/2633/24.8.92 (ΦΕΚ Β΄556) όμοια καταργούνται

2.Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1 η Ιουλίου 1993

 

Άρθρο 8

3.Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος Κρατικού Προϋπολογισμού

4.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦ. ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ