ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 267

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 2456/157

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Απριλίου 1989 που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" καθώς και των άρθρων 53, 81 και 86 αυτού.

2)Των άρθρων 1,παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/ 1983 (ΦΕΚ 34/Α/ 1983)

"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1775/88 "Εταιρείες παροχής Επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101 Α) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101 Α).

3) Του Π.Δ/ τος αριθμ. 431/1983 (ΦΕΚ 160 Α /83) "περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/15(6/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

4) Της οδηγίας 89/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Απριλίου 1989 που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες ) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους ( EE αριθμ. L124 της 5.5.1989 , σελ. 1 ).

5) Της υπ' αριθμ. Υ 1250/1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού "Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Υ 1201/1990 Απόφασης του Πρωθυπουργού" (ΦΕΚ 108), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την συμμόρφωση , της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/297/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1 3ης Απριλίου 1989" που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την πλευρική προστασία (πλευρικοί προφυλακτήρες ) ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμενών τους που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 124 της 5.5.1989 σελ. 1.

Άρθρο 2

Ως οχήματα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται τα οχήματα με κινητήρα με ή χωρίς αμάξωμα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών 03 και 04 , που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους , έχουν τουλάχιστον 4 τροχούς και από κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερα των 25 χιλιομέτρων την ώρα , εξαιρούμενα των οχημάτων που κινούνται στην σιδηροτροχιά των ελκυστήρων , των γεωργικών μηχανών καθώς και των μηχανημάτων δημοσίων έργων.

Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 644/1977 ή έγκρισις ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, για λόγους που αφορούν την πλευρική προστασία, εφ' όσον το όχημα πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2. Από την έναρξη της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση της πώλησης ή της χορήγησης αδείας κυκλοφορίας, ή της θέσης σε κυκλοφορία ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν την πλευρική προστασία του οχήματος, αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 4

Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς ή κατασκευαστές ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , που εκδίδουν εγκρίσεις ΕΟΚ για όλες τις τροποποιήσεις που γίνονται σε κάθε ένα από τα στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας προκειμένου οι ως άνω αρχές να αποφασίσουν αν πρέπει να εκτελεσθούν νέες δοκιμές, στον τροποποιημένο τύπο, συνοδευόμενες από ένα νέο πρακτικό. Αν από τις δοκιμές αυτές αποκαλυφθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η τροποποίηση δεν εγκρίνεται.

 

 

Άρθρο 5

Ι . Από την έναρξη της παρούσας δεν επιτρέπεται η έκδοση έγκρισης τύπου ΕΟΚ όσον αφορά την πλευρική προστασία του οχήματος που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 12 του Π.Δ. 1341/83 για ένα ,τύπο οχήματος του οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία του δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι αρμόδιες αρχές δύνανται:

α) Να αρνηθούν την έκδοση έγκρισης τύπου από εθνικής πλευράς ενός τύπου
οχήματος του οποίου τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

β) Να απαγορεύουν τι, θέση σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχημάτων των οποίων τα μέρη που εξασφαλίζουν την πλευρική προστασία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Το παράρτημα της οδηγίας 89/297 ΕΟΚ προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κάθε αναγκαία τροποποίηση για την προσαρμογή των προδιαγραφών του παραρτήματος στην τεχνική πρόοδο, εγκρίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 12 του Π.Δ. 431/83.

Άρθρο 7

H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ.Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΑΝΤ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ