ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 531

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 24448/1962

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαϊου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκίνητων οχημάτων σε πλευρικές συγκρούσεις και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) 'περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'.

2.Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α/92) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη"

3.Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

4.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154).

5.Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β΄/1.10.96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6.Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.11.1983) 'προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων', όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β΄/5/3/1996) 'συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

 

7.Του Π.Δ 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμ. 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 39162/4597/1991 (ΦΕΚ 958/Β/22.11.1991) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8.Του Π.Δ 1379/1981 (ΦΕΚ 343/α/31.12.1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 70/387/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 10ης Αυγούστου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στις πόρτες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους".

9.Του Π.Δ. 391/1983 (ΦΕΚ 142/Α/7.10.1983) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Σεπτεμβρίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/488/ΕΟΚ του Συμβουλίου", όπως τελευταία τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 475/1988 (ΦΕΚ 212/Α/28.9.88) και την ΚΥΑ 54401/141/1988 (ΦΕΚ 66/Β/4.2.88), που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 87/354/ΕΟΚ.

10.Του ΠΔ. 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α/31.12.1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλειας των οχημάτων με κινητήρα και της ΥΑ 12652/1984 (ΦΕΚ 636/Β/11.9.1984) που εκδόθηκε σε συμπλήρωση της συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως το ανωτέρω Π.Δ. τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 39163/4598/91 (ΦΕΚ 956/Β/20.11.1991) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/629/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 1990.

 

11.Το διεθνές πρότυπο ISO 6487:1987.

 

12.Ότι οι τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης βασίζονται στο έγγραφο TRANS/SC1/WP29/396 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκινήτων οχημάτων σε πλευρικές συγκρούσεις και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα τεύχη με αριθμό L 169/8.7.1996 σελ. 1 ως 38 (διορθωτικό).

 

 

Άρθρο 2

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ο όρος "όχημα" έχει την έννοια που δίδεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 431/83 που εκθόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Άρθρο 3

 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται για λόγους που αφορούν την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκίνητων οχημάτων σε πλευρικές συγκρούσεις :

-        να αρνούνται για τύπο οχήματος με κινητήρα τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή την έγκριση από εθνικής πλευράς,

-        ούτε να απαγορεύουν τη χορήγηση άδειας, την πώληση ή θέση σε κυκλοφορία οχήματος, εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2. Από την 1 Οκτωβρίου 1998, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούν:

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται σε τύπους οχημάτων που εγκρίνονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 1998, σύμφωνα με οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα νομοθετήματα:

του Π.Δ. 1379/81 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου (μανδαλώσεις και γιγγλυμοί).

Του Π.Δ. 391/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 74/483/ΕΟΚ (εξωτερικές προεξοχές), όπως τροποποιήθηκε,

Του Π.Δ. 530/83, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε,

Καθώς και, κατά περίπτωση, για μεταγενέστερες επεκτάσεις των εν λόγω εγκρίσεων.

4. Από την 1η Οκτωβρίου 2003, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα καινουργή οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/83 που εκθόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, δεν ισχύουν πλέον για την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του εν λόγω διατάγματος όπως τροποποιήθηκε, εάν δεν πιστοποιούν τη συμμόρφωση των οχημάτων προς τις διατάξεις των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

1. Στο παράρτημα IV μέρος Ι, του Π.Δ. 431/83 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε, ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:

....................................

2. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Πίνακας Παραρτημάτων και Παραρτήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 11 Iουνίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ