ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1198

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31Δεκεμβρίου 1996

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 24443/1961

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/36/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων".

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

 1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
 2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α΄/92) "Κύρωση της Συνθήκης για την ΕυρωπαΪκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πραξη".
 3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α΄/17.3.83), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄-70) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επανδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ", και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄-101).
 4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154).
 5. Της 566/26.9.96 (ΦΕΚ 910/Β΄/1.10.96) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".
 6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.11.1983) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 36090/2874/96 (ΦΕΚ 122/Β΄/5/3/1996) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/54/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Οκτωβρίου 1995 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/245/ ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων τα οποία παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.
 7. Του Π.Δ. 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/28.12.1983) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1997, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα, όπως τελευταία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 39160/4595/1991 (ΦΕΚ 984/Β΄/28.11.91), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/628/ΕΟΚ της 30 Οκτωβρίου 1990.
 8. Του Π.Δ. 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α΄/31.12.1983) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα και της Κ.Υ.Α. 12652/1984/ (ΦΕΚ 636/Β΄/11.9.1984), που εκδόθηκε σε συμπλήρωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ, όπως το ανωτέρω Π.Δ. τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ. 39163/4598/91 (ΦΕΚ 956/Β΄/20.11.1991) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/629/ΕΟΚ της 30 Οκτωβρίου 1990.
 9. Του Π.Δ. 502/1983 (ΦΕΚ 189/Α΄/28.12.1983) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22 Ιουλίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και των αγκυρώσεών τους).
 10. Του Π.Δ. 480/1983 (ΦΕΚ 183/Α΄/20.12.1983) συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 74/60/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμβρίου1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών, εκτός του ή των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, σκεπή ή σκεπή που ανοίγει, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/6632/ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαΐου1978.
 11. Της Υ.Α. 58000/121/93 (ΦΕΚ 155/Β΄/17.3.1993) υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας στα οχήματα κάτω των 3,5 τόννων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.12.1991, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/36/ΕΚ της Επιτροπής των ΕυρωπαΪκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουνίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των μηχανοκίνητων οχημάτων", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 178/17.9.1996 σελ. 15 ως 30.

 

 

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 39160/4595/91(ΦΕΚ 984/Β΄/28.11.1991) καταργείται.

2. Το Π.Δ. 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/29.12.1983) τροποποιείται ως εξής:

2.1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Ως όχημα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιείται, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Μ@, που προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΑ της ΚΥΑ οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β΄/31.12.1992), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/53/ΕΟΚ, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα.

2.2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (προγενέστερα άρθρου 4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών επικύρωση κάθε τύπου ζώνης ασφαλείας σε τρία σημεία ή κάτω από το υπογάστριο και συστήματος συγκράτησης, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα 1 του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιείται από τον κατασκευαστή ή τον εγκεκριμένο αντιπρόσωπό του, προκειμένου για τύπο ζώνης ασφαλείας.

2.3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 (προγενέστερα άρθρου 4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"5. Όταν δοθεί η επικύρωση, παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον κατασκευαστή τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, που θα τοποθετείται σε όλες τις ζώνες ασφαλείας ή στα συστήματα συγκράτησης του τύπου που έχει εγκριθεί. Το σήμα αυτό για το οποίο η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις δίδονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της έγκρισης ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε), το συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών που προσδιορίζει την κατηγορία της ζώνης ασφαλείας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος όπως τροποποιείται και τέλος τον αριθμό επικύρωσης".

2.4. Προστίθεται νέο άρθρο 5α με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

"Άρθρο 5α

Όπου στο παρόν διάταγμα, όπως τροποποιείται, γίνεται μνεία διαδικασίας ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των αρμοδίων αρχών των άλλων Κρατών-μελών ή αντιστρόφως, σχετικά με κάθε τύπο ζώνης ασφαλείας και συστήματος συγκράτησης για τον οποίο χορηγείται, απορρίπτεται ή ανακαλείται η έγκριση τύπου, εννοείται εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β΄/31.12.1992), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την οδηγία 92/53/ ΕΟΚ.

 

Αρθρο 3

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα που περιλαμβάνει πίνακα παραρτήματων του Π.Δ. 503/1983, όπως αυτά τροποποιήθηκαν τελευταία από την ΚΥΑ 39160/4595/91 (ΦΕΚ 984/Β΄/28.11.91) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

 

Αρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1996

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ