ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1182

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aθηνα 30 Δεκεμβρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθμ. 23014/1760

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/29/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιουνίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους αντανακλαστήρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α΄32).
  4. Την 830/1997 (Β΄839) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών " Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".
  5. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β΄392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".
  6. Της ΚΥΑ 11339/1984 (ΦΕΚ 506/Β΄) "συμμόρφωση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στους αντανακλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της ΚΥΑ 11339/1984, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/29/ΕΚ "για την προσαρμoγή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους αντανακλαστήρες των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" (EE L171/11 της 30.6.1997).

Η ΚΥΑ 11339/1984 τροποποιείται ως εξής:

  1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"Aρθρο 2.

Ως "όχημα" για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης απόφασης, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανών".

  1. Οι παράγραφοι 1,2, 3 και 4 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ τύπου για κάθε τύπο αντανακλαστήρα, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Απόφαση ΣΤ 29900/1977, όπως ισχύει, προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 2 του Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται εφόσον οι τύποι των αντανακλαστήρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών, όπως ορίζεται στα σχετικά παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

3. Αντίγραφο της ανωτέρω έγκρισης κοινοποιείται στις αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 4 του Π.Δ. 431/1983, όπως ισχύει. Ίδια κοινοποίηση γίνεται και σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Όταν εκδοθεί η έγκριση χορηγείται στον κατασκευαστή σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου σύμφωνο προς τα υποδείγματα του προσαρτήματος 3 στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης για κάθε τύπο αντανακλαστήρα."

3. Ο κατάλογος των παραρτημάτων και τα προσαρτήματα αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

1. Από τις 30 Ιανουαρίου 1998:

-         η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί, προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους αντανακλαστήρες, να αρνείται για ένα τύπο οχήματος ή τύπο αντανακλαστήρα, τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή τη χορήγηση έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε να απαγορεύει την πώληση ή τη θέση σε χρήση οχημάτων ή αντανακλαστήρων.

-         Οι αρμόδιες υπηρεσίες τομέα μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αρνούνται την ταξινόμησης οχημάτων κατά το άρθρο 87 εφόσον οι ανωτέρω αντανακλαστήρες πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11339/1984, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και , προκειμένου περί οχημάτων , εφόσον έχουν τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 41073/3440/1992 (ΦΕΚ 685/Β΄) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1998, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί πλέον έγκριση ΕΚ ούτε έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τύπο οχήματος προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους αντανακλαστήρες και για τύπο αντανακλαστήρων, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 11339/1984, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1999, για τους σκοπούς του άρθρου 7, παρ, 2 του Π.Δ. 431/1983, ισχύουν οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 11339/ 1984 σχετικά με τους αντανακλαστήρες ως κατασκευαστικών στοιχείων, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με την παρούσα απόφαση.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, προκειμένου περί ανταλλακτικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθεί να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου και επιτρέπει την πώληση και χρήση αντανακλαστήρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11339/1984, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με την παρούσα απόφαση, υπό τον όρο ότι τα ανταλλακτικά αυτά:

 

-         Προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται, και

 

-         Πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ που ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη ταξινόμησή τους.

 

Άρθρο 3

Οι σχετικές παράγραφοι και τα παραρτήματα του κανονισμού 3 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που αναφέρονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στο τεύχος L203, σελίδες 39-54 της 30ης Ιουλίου 1997 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ