ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1181

30 Δεκεμβρίου 1997

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 23013/1759

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/30/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιουνίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης ,τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ.2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν.2094/1992 (Α΄ 182 ) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ.1 και 2 του Ν.1338/1983 ( Α΄34 ) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 ( Α΄ 70 ) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 ( Α΄ 101 ).

3.Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" ( Α΄137 ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (Α΄ 38 ).

4.Της 830/1997 ( Β΄839 ) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5.Του Π.Δ.431/1983 ( Α΄160 ) "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6 ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών , που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α.8529/623/1997 ( Β΄392 ) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

6.Της Κ.Υ.Α 12385/1984 (Β΄506) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 70/758/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 19150/1650/1991 (Β΄403) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/516/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

 

1.Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της Κ.Υ.Α 12485/1984 , σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/30/ΕΚ "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους" (EEL 171/25 της 30.6.1997).

Η Κ.Υ.Α 124385/1984 τροποποιείται ως εξής:

1.Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 70/758/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αφορούν τους φανούς όγκου , τους εμπρόσθιους φανούς θέσης τους οπίσθιους φανούς θέσης τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης τους φανούς ημέρας και φανούς πλευρικής σήμανσης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους".

2.Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 2

Ως "όχημα" για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανών".

3.Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 3

1.Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ, ή έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/1992 (Α΄182), ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τους φανούς όγκου, εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και φανούς πλευρικής σήμανσης εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α 41073/3440/1992 (Β΄685) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2.Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης, τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α 41073/3440/1992."

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 4

2. Απαγόρευση πώλησης φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης που φέρουν το σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, είναι δυνατή μόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι διαφέρουν συστηματικά από τον εγκεκριμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρο 5 της παρούσας απόφασης πρέπει να ενημερώσει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που πήρε, αναφέροντας και τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση".

5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής

"Άρθρο5

1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση τύπου, για κάθε τύπο φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και το προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Απόφαση ΣΤ 29900/1997, όπως ισχύει, προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 2 στο Παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται εφόσον οι τύποι των φανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών που προβλέπονται στα σχετικά παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

3. Αντίγραφο της ανωτέρω έγκρισης κοινοποιείται στις αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 4 του Π.Δ.431/1983 όπως ισχύει. Ίδια κοινοποίηση γίνεται και σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Όταν εκδοθεί η έγκριση, χορηγείται στον κατασκευαστή σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου σύμφωνο προς το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης για κάθε τύπο φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης.

5. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που μοιράζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν έτσι να προκαλέσουν συγχύσεις μεταξύ των φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης των οποίων ο τύπος έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΟΚ πρέπει να επιβλέπει, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η πιστότητα της κατασκευής των φανών με το πρωτότυπο που επικυρώθηκε. Η επίβλεψη αυτή, που στην ανάγκη μπορεί να γίνεται και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών, συνίσταται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι οι φανοί όγκου, εμπρόσθιοι φανοί θέσης, οπίσθιοι φανοί θέσης, φανοί πέδησης, φανοί ημέρας και φανοί πλευρικής σήμανσης οι οποίοι φέρουν το ίδιο σήμα εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ δεν είναι σύμφωνοι προς τον εγκριθέντα τύπο, η ανωτέρω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πιστότητά τους Τα μέτρα αυτά, συνίστανται σε προσωρινή ή και οριστική ανάκληση της έγκρισης αν η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική, και κοινοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών - μελών .Τα ίδια μέτρα λαμβάνει και η ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περίπτωση που οι αρχές άλλου κράτους μέλους την ενημερώσουν για τα μέτρα που έλαβαν επειδή παρατήρησαν έλλειψη πιστότητας στην παραγωγή των ανωτέρω φανών.

7.Κάθε απόφαση ανάκλησης έγκρισης καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

6.Το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 6

Κάθε απόφαση που επιφέρει άρνηση ή ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά η χρήση φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης και λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και των προθεσμιών εντός των οποίων μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα αυτά μέσα"

7.Ο κατάλογος των παρατημάτων και τα προσαρτήματα αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης .

 

Άρθρο 2

 

1.Από τις 30 Ιανουαρίου 1998:

-η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης, τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης να αρνείται για έναν τύπο οχήματος ή τύπο από τους ανωτέρω αναφερομένους φανούς, τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή τη χορήγηση έγκρισης τύπου σύμφωνα με τα άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε να απαγορεύει την πώληση ή τη θέση σε χρήση οχημάτων ή φανών από τους ανωτέρω αναφερομένους,

-οι αρμόδιες υπηρεσίες τομέα μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση οχημάτων κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης, τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης, εφόσον οι ανωτέρω φανοί πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12385/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και, προκειμένου περί οχημάτων, εφόσον έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 41073/3440/1992 .

2. Από την 1 η Οκτωβρίου 1998, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί πλέον έγκριση ΕΚ ούτε έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τύπο οχήματος προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης, τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης και για τύπο φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης, εφόσον οι ανωτέρω φανοί δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α 12385/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1999, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 431/1983 ισχύουν οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 12385/1984 σχετικά με τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης, τους φανούς πέδησης, τους φανούς ημέρας και τους φανούς πλευρικής σήμανσης ως κατασκευαστικών στοιχείων, όπως τροποποιείται με τη παρούσα απόφαση.

4.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, προκειμένου περί ανταλλακτικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθεί να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου και επιτρέπει την πώληση και χρήση φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσης, οπίσθιων φανών θέσης, φανών πέδησης, φανών ημέρας και φανών πλευρικής σήμανσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 12385/1984 όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με την παρούσα απόφαση, υπό τον όρο ότι τα ανταλλακτικά αυτά:

-προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται και

-πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ που ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη ταξινόμησή τους.

 

 

Άρθρο 3

 

Οι σχετικές παράγραφοι και τα παραρτήματα των κανονισμών 7,87 και 91 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ ,ΙΙΙ και ΙV της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στο τεύχος L203 ,σελίδες 55 ως 72 της 30 ης Ιουλίου 1997 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

YΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ