ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1212

31 Δεκεμβρίου 1997

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 23012/1758
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/32/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιουνίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς οπισθοπορείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους".

 

0I ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α'34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα"" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Της 830/1997 (Β' 839) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών"".

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β' 392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με τη προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

6. Της ΚΥΑ 12480/1984 (Β' 526) "Συμμόρφωση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της 77/539/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου1977 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς οπισθοπορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της ΚΥΑ12480/1984. σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/32/ΕΚ "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς οπισθοπορείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους" (ΕΕL - 171/63 της 30.6.1997).

2. Η ΚΥΑ 12480/1984 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 2

Ως "όχημα" για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χίλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανών".

2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 5

Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ τύπου για ένα τύπο φανών οπισθοπορείας, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το προσάρτημα 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Απόφαση ΣΤ 29900/1977, όπως ισχύει, προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 2 στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

3. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται εφόσον ο τύπος φανού οπισθοπορείας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών που προβλέπονται στα σχετικά παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

4. Αντίγραφο της ανωτέρω έγκρισης κοινοποιείται στις αρχές των υπολοίπων κρατών μελών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 4 του ΠΔ. 431/1983 όπως ισχύει. Ίδια κοινοποίηση γίνεται και σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5. Για κάθε τύπο φανού οπισθοπορείας που εγκρίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγείται στον κατασκευαστή σήμα έγκρισης τύπου ΕΟΚ σύμφωνο προς το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

 

1.Από τις 30 Ιανουαρίου 1998:

-η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς οπισθοπορείας να αρνείται για έναν τύπο οχήματος ή τύπο φανού οπισθοπορείας, τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή τη χορήγηση έγκρισης τύπου σύμφωνα με τα άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε να απαγορεύει την πώληση ή τη θέση σε χρήση οχημάτων ή φανών οπισθοπορείας,

-οι αρμόδιες υπηρεσίες του τομέα μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση οχημάτων κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς οπισθοπορείας,

 

εφόσον οι ανωτέρω φανοί πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12480/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και, προκειμένου περί οχημάτων, εφόσον έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 41073/3440/1992 (Β΄685) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2. Από την 1 η Οκτωβρίου 1998, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί πλέον έγκριση ΕΚ ούτε έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τύπο οχήματος προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς οπισθοπορείας, και για τύπο φανών οπισθοπορείας, εφόσον οι ανωτέρω φανοί δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α 12480/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1999, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ. 2 του Π.Δ. 431/1983 ισχύουν οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 12480/1984 σχετικά με τους φανούς οπισθοπορείας, ως κατασκευαστικών στοιχείων, όπως τροποποιείται με τη παρούσα απόφαση.

4.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, προκειμένου περί ανταλλακτικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθεί να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου και επιτρέπει την πώληση και χρήση φανών οπισθοπορείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 12480/1984 όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με την παρούσα απόφαση, υπό τον όρο ότι τα ανταλλακτικά αυτά:

-προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται και

-πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ που ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη ταξινόμησή τους.

 

Άρθρο 3

 

Οι σχετικές παράγραφοι και τα παραρτήματα του κανονισμού 23 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που αναφέρονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στο τεύχος L203, της 30ης Ιουλίου 1997 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

 

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ