ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 956

............................................................................................................................................

7 Σεπτεμβρίου 1998

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 22529/1883

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"

2.Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (α΄136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών πρωτοκίλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3.Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και τουΟγανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ"και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

4.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄38).

5.Την 830/1997 (Β΄839) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών " Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6.Της ΚΥΑ 21090/1874/1993 (Β΄428) "Εγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1997 σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 226/18.8.97).

Η παρούσα απόφαση και το Παράρτημά της ισχύουν για:

-          τα ελαστικά,

-          τις διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης,

-          τις εξωτερικές προεξοχές

-          τα κάτοπτρα οδήγησης,

-          τα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,

-          τις δεξαμενές καυσίμου,

-          τα μέτρα κατά των αθέμιτων παρεμβάσεων,

-          την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,

-          την αποδεκτή ηχοστάθμη και τη διαταξη εξάτμισης,

-          τα συστήματα ζεύξης και στερέωσης,

-          τις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας και τις ζώνες ασφαλείας,

-          τους υαλοπίνακες, τους υαλοκαθαριστήρες και τους εκτοξευτήρες ύδατος καθώς και τα συστήματα αποπάγωσης και αποθάμβωσης κάθε τύπου οχήματος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 21090/1874/1993.

 

 

Άρθρο 2

 

1. Οι διαδικασίες χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά ελαστικά, τις διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, τα κάτοπτρα οδήγησης, τις δεξαμενές καυσίμου, τα συστήμστα εξάτμισης, τις ζώνες ασφαλείας και τους υαλοπίνακες ενός δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος με κινητήρα και της έγκρισης ενός τύπου ελαστικού, διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, κατόπτρου οδήγησης, δεξαμενής καυσίμου, συστήματος εξάτμισης, ζώνης ασφαλείας και υαλοπίνακα ως κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και οι προϋποθέσεις της ελέυθερης κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και της διάθεσης στην αγορά των κατασκευαστικών στοιχείων είναι εκείνες που ορίζει η ΚΥΑ 21090/1874/1993 στα κεφαλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.

2. Οι διαδικασιές χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέτρα κατά των αθέμιτων παραβάσεων, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την αποδεκτή ηχοστάθμη, τις διατάξεις ζεύξης γαι τα ρυμουλκούμενα και τις στερεώσεις των κανίστρων, τις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας, τους εκτοξευτήρες ύδατος και τους υαλοκαθαριστήρες, καθώς τις διατάξεις αποπάγωσης και αποθάμβωσης ενός τύπου δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος με κινητήρα όπως και οι προϋποθέσεις της ελέυθερης κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών είναι εκείνες που ορίζει η ΚΥΑ 21090/1874/1993 στα στα κεφαλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 3

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΚΥΑ 21090/1874/1993, αναγνωρίζεται η ισοτιμία μεταξύ των προδιαγραφών των κεφαλαίων 1 (ελαστικά), 2 (διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματδότησης), 4 (κάτοπτρα οδήγησης) και 11 (ζώνες ασφαλείας) του παραρτήματος της παρούσας απόφασης και εκείνων των Κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ που φέρουν τους αριθμούς 30, 54, 64, και 75 όσον αφορά τα ελαστικά, 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, και 82 όσον αφορά τις διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, 81 όσον αφορά τα κάτοπρτα οδήγησης και 16 όσον αγορά τις ζώνες ασφαλείας, με την ισχύουσα κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, μορφή τους.

Για την εφαρμογή της προβλεπόμενης στο πρώτο εδάφιο ισοτιμίας, οι προδιαγραφές εγκατάστασης των κεφαλαίων 1 και 11 εφαρμόζονται επίσης στα συστήματα τα εγκεγκιμένα σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της ΟΕΕ/ΟΗΕ.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που χορηγεί τις εγκρίσεις τύπου σε οχήματα, αποδέχεται τις εγκρίσεις τύπου των στοιχείων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κανονισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα σχετικά σήματα έγκρισης στη θέση των αντιστοίχων εγκρίσεων τύπου και σημάτων έγκρισης τύπου που έχουν εκθοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

 

 

Άρθρο 4

 

Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται:

 

-          προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των Κανονισμών της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αναφέροντια στο άρθρο 3,

-          για την προσαρμογή του παραρτήματος της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο, εκτός των οριακών τιμών που αφορούν την ατμοσφαιρική και την ακουστική ρύπανση, που περιλαμβάνονται αντίστοιχα στο κεφάλαιο 5, παράρτημα Ι, σημείο 2.2.1.1.3 και παράρτημα ΙΙ, πίνακες Ι και ΙΙ και στο κεφάλαιο 9, παράρτημα Ι,

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/9350/4992 (Β΄764).

 

 

Αρθρο 5

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν επιτρέπεται να αρνούνται την ταξινόμηση κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ανωτέρω Κώδικα, σε οχήματα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή σε ορισμένα από τα κεφάλαια της.

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης καθίσταται υποχρεωτική από τις 17 Ιουνίου 1999, εκτός από ορισμένες διατάξεις των κεφαλαίων 5, 8 και 9 για τις οποίες ορίζονται άλλες ημερομηνίες στα εν λόγω κεφάλαια.

 

Αρθρο 6

 

1. Από τις 17 Ιουνίου 1999, καταργείται το Π.Δ. 451/1983 (Α΄170) "Συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τιςδιατάξεις της 80/780/ΕΟΚ, της 22ας Ιουλίου 1980 Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα κάτοπτρα οδηγήσεως των διτρόχων οχημάτων με κινητήρα με ή χωρίς πλευρικό καλάθι και στην τοποθέτηση τους επί των οχημάτων αυτών" όπως συμπλρώθηκε με την 80/1272/ΕΟΚ Οδηγίας του ίδιου συμβουλίου".

Ωστόσο, τα στοιχεία για τα οποία έχουν χορηγηθεί εγκρίσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

2. Από τις 18 Δεκεμβρίου 1998, καταργέιται η ΚΥΑ Γ-20/81568/899/1988 (Β΄403) "Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις" που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 78/1015/ΕΟΚ για την προσέγγιση των Κρατών μελών των αναφερομένων στην ηχητική στάθμη και στη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 28340/2440/1992 (Β΄532) "Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από μοτοσυκλέτες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/235/ΕΟΚ"

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι εγκρίσεις τύπου στοιχείων που προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, μπορούν να χορηγούνται για τις εγκρίσεις των οχημάτων που αναφέρονται στην ΚΥΑ 2100/1874/1993. Ισχύουν οι οριακές τιμές που καθορίζονται όσον αφορά την ηχοστάθμη, στο παράρτημα Ι, σημείο 2.1.1 της ΚΥΑ Γ - 20 /81568/899/1988, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 28340/2440/1992.

Για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων, εφαρμόζεται το άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο γ) της ΚΥΑ 21090/1874/1993.

3. Από τις 17 Ιουνίου 1999, οι διατάξεις της ΚΥΑ 94649/8682/1994 (β΄β 688) "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευυρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ, δεν εφαρμόζεται στα οχήματα που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 7

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα κεφάλαια:

 

Άρθρο 8

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσήτης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμόυ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1998

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ