ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ .Φύλλου 654

26 Ιουλίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ . ΟΙΚ. 22470 / 1720 / 14.7.95

Τροποποίηση του Π.Δ / τος 500/1-983 (Α 187) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/68/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16ης Δεκεμβρίου 1994, "για ην προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/318/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα".

 

0Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α).

3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λ.π." και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων της.

6. Της Κ.Υ.Α. 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992", όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 38888/3374/93 (ΦΕΚ 951/Β/31.12.1993).

7. Του Π.Δ. 500/1983 "συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 78/318/ΕΟΚ οδηγίας που αφορούν τις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα" (ΦΕΚ 187/Α/28.12.1983), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2155/93 (ΦΕΚ 104/Α/1993).

8. Του Π.Δ. 1382/1981 "συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/649/ΕΟΚ οδηγίας που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα" (ΦΕΚ-345/Α/31.12.1981) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ.Υ.Α . οικ. 39162/4597/1991 (ΦΕΚ 958/Β/22.11.1991), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 90/630/ΕΟΚ. αποφασίζουμε:

 

Άρθρο1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση του Π.Δ / τος 500/1983 (Α 187) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/68/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16ης Δεκεμβρίου 1994 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/318/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμ. L. 354/31.12.1994 σελ. 1 ως 9.

 

Άρθρο 2

Το Π.Δ. 500/1983 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 2:

"Άρθρο 2

Ως όχημα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Μ1, όπως η κατηγορία αυτή προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΑ της ΚΥΑ 47271/3950/92, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων την ώρα".

2.Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 3 :

"Άρθρο 3

Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύναται να αρνηθούν τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ ούτε την χορήγηση της έγκρισης από εθνικής πλευράς ενός οχήματος για λογούς που αφορούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος ή μια διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος:

- αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές των σχετικών παραρτημάτων όσον αφορά στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος.

- αν η διάταξη αυτή εκτοξευτήρα ύδατος, θεωρούμενη σαν τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/92, πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.

- αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μία διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος η οποία έχει γίνει αποδεκτή σαν τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/92 και η οποία έχει τοποθετηθεί σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, σημείο
6.2.5"

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 4:

 

"Άρθρο 4

1. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύνανται να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την καταχώρηση στα μητρώα, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση των οχημάτων για λόγους που αφορούν:

- τις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος, αν αυτές πληρούν τις προδιαγραφές των σχετικών παραρτημάτων,

- τη διάταξη εκτοξευτήρα ύδατος, αν αυτή έχει γίνει αποδεκτή σαν τεχνική ολότητα κατά την εννοώ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/92 και αν έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι, σημείο 6.2.5.

2. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν δύνανται να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά μιας διατάξεως εκτοξευτήρια ύδατος που θεωρείται ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/92, αν αυτή είναι σύμφωνη προς ένα εγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 2 δεύτερη περίπτωση

3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 5:

"Άρθρο 5

 

1. Για να εκδοθεί από την Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ ενός οχήματος όσον αφορά στο μηχανισμό υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος σε μια διάταξη ή σε ένα τύπο μηχανισμών εκτόξευσης ύδατος ως τεχνική ολότητα, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παραρτήματος Ι της πα-
ρούσας απόφασης.

2. Η αρμόδια αρχή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο κάνει τους ελέγχους και τις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης και συντάσσει ένα δελτίο έγκρισης σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

3. Μετά τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για να τηρείται ενήμερη για κάθε τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων και χαρακτηριστικών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.1 της παρούσας απόφασης .Η ίδια αρχή αποφασίζει αν για την παραπάνω για την παραπάνω μεταβολή απαιτείται να γίνουν νέες δοκιμές και έλεγχοι στον τροποποιημένο τύπο οχήματος και να συνταχθεί νέο δελτίο έγκρισης. Αν από τους ελέγχους και τις δοκιμές διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές της παρούσας απόφασης οι τροποποιήσεις δεν εγκρίνονται".
5. Προστίθεται το· ακόλουθο νέο άρθρο 5α:

"Άρθρο 5α

 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για να προσαρμοσθούν στην τεχνική πρόοδο οι προδιαγραφές των παραρτημάτων εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/3950/92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ και της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις που αποβλέπουν στην εισαγωγή προδιαγραφών που αφορούν στις διατάξεις υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος άλλες εκτός αυτών του αλεξηνέμου".

Άρθρο 3

 

1. Από 1 ης Ιουλίου 1995, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν για λόγους που αφορούν τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος:

- να αρνηθούν, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος ή ένα τύπο συστήματος υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής
έγκρισης τύπου ή

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ή την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία συστημάτων υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου ή εφόσον τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 500/1983
(ΦΕΚ 187/Α/28.12.1983), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 1996, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΟΚ και

- μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική έγκριση τύπου

για έναν τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος ,καθώς και για έναν τύπο συστήματος εκτοξευτήρων ύδατος εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 500/1983, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθούν να χορηγούν την έγκριση τύπου ΕΟΚ για συστήματα εκτοξευτήρων ύδατος σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του
Π.Δ. 500/1983 όπως περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 187/Α/28.12.83, εφόσον τα εν λόγω συστήματα εκτοξευτήρων ύδατος:

 

Άρθρο 4

Ο κατάλογος των παραρτημάτων και τα παραρτήματα του Π.Δ. 500/1983 (ΦΕΚ 187/Α/28.12.1983) αντικαθίστανται από τον κατάλογο και τα παραρτήματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1 η Ιουλίου 1995.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα , 14 Ιουλίου 1995

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΚΟΝΟΜΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ