ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1212

 

AΘΗΝΑ 31 Δεκεμβρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 22406/1707

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/32/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11ης Ιουνίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των

 

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1. 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α'34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τυποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1934 (Α'70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφαλαίο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του όρθρου 65 του Ν. 1592/1990 (Α' 101).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1935 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Της 830/1997 (Β' 839) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β' 392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με τη προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/15 6/ΕΟΚ".

6. Της ΚΥΑ 41073/3440/1992 (Β' 685) "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα οχήματα με κινητά και τα ρυμουλκούμενα τους σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 91/663/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 1991", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της ΚΥΑ41073/3440/1992 ,σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/28/ΕΚ "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους" (ΕΕL 171/63 της 30.6.1997).

2. Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 41073/3440/1992 η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΟΚ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να πληροφορείται κάθε τροποποίηση ενός των στοιχείων ή ενός των χαρακτηριστικών τα οποία αναφέρονται στον ορισμό του τύπου οχήματος, όσον αφορά την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού
και φωτεινής σηματοδότησης".

3. Τα παραρτήματα της ΚΥΑ 41073/3440/1992 αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

 

1. Από τις 30 Ιανουαρίου 1998:

- η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί, προβάλλοντας λόγους σχετικούς με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, να αρνείται για έναν τύπο οχήματος τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή τη χορήγηση έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε να απαγορεύει την πώληση οχημάτων

- οι αρμόδιες υπηρεσίες τομέα μεταφορών και επικοινωνιών1 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση οχημάτων κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα. προβάλλοντας λόγους σχετικούς με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, .εφόσον τα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 41073/3440/1992 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1998, η αρμόδια υπηρεσία του/Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί πλέον έγκριση ΕΚ τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τύπο οχήματος προβάλλοντας λόγους σχετικούς με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 41073/3440/1992 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Οκτωβρίου 2000 οι αρμόδιες υπηρεσίες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:

- θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7. παρ. 1 του ανωτέρω Π.Δ. και

- αρνούνται την ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. προβάλλοντας λόγους σχετικούς με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 41073/3440/1992 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Οι σχετικές παράγραφοι και τα παραρτήματα του κανονισμού 48 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που αναφέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στο τεύχος L203. σελίδες 1 ως 38 της 30ης Ιουλίου 1997 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ