ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 955

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 21682

Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουλίου 1989 "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Των άρθρων 81 (παρ. 12) και 84 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (Α΄-167).
  2. Των άρθρων : α) παράγραφοι 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α΄34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) και β) 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

Σκοπός

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/459/ΕΟΚ "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα, στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L226/4/3.8.89).

 

Άρθρο 2

 

Ελάχιστο βάθος αυλακώσεων πέλματος ελαστικών

 

1. Τα ελαστικά των οχημάτων των κατηγοριών:

M1 (επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν το πολύ 9 θέσεις, μαζί με τη θέση του οδηγού)

Ν1 (φορτηγών αυτοκινήτων που το μέγιστο μικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους)

01 (ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων που το μέγιστο μικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τα ¾ του τόνου) και

02 (ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων που το μέγιστο βάρος τους είναι μεγαλύτερο των ¾ του τόνου και δεν υπερβαίνει όμως τους 3,5 τόνους)

Πρέπει να έχουν πρωτεύουσες αυλακώσεις στο πέλμα τους, βάθους τουλάχιστον 1,6 ΜΜ. , σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησής τους στους δρόμους.

2. Ως "πρωτεύουσες αυλακώσεις" νοούνται οι πλατιές αυλακώσεις που βρίσκονται στην κεντρική ζώνη του πέλματος η οποία καλύπτει, περίπου, τα ¾ του πλάτους του πέλματος αυτού.

 

Άρθρο 3

 

1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος και τα οποία είναι εξοπλισμένα εκ κατασκευής με ελαστικά φουσκωτά ή μη, που είχαν ως καινούργια, βάθος αυλακώσεων τουλάχιστον 1,6 ΜΜ. Εφόσον χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως:

-         για την τέλεση αγώνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΟΚ

-         για την μετακίνησή τους προς και από εκθεσιακούς χώρους, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου, στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας, πλην των περιπτώσεων των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος της απόφασης

 

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 1992. Από της ημερομηνίας αυτής καταργείται η απόφασή μας ΣΤ 29853/1977 "περί καθορισμού ελάχιστου επιτρεπόμενου πάχους προεξοχών πέλματος ελαστικών αυτοκινήτων", (Β΄ 1288).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ