ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 1212

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AΘΗΝΑ 31 Δεκεμβρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 21165

Τροποποίηση του Π.Δ. 534/1983 και της απόφασης 12693/1984 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των οχημάτων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/2 78/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 614/ 1977 (Α/167) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" καθώς και των άρθρων 63 έως 73 και 80 αυτού.

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α/34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440)/1984 (Α/70), του άρθρου 7 του Ν.1775/1988 (Α/101) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α/101).

3. Του Π.Δ. 431/83 (Α/160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας, "Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ, 78/547/ΕΟΚ και 80/1265/ΕΟΚ οδηγίες"", του Π.Δ/ τος 534 /1983 (Α/207) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 76/756/ΕΟΚ. περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/233/ΕΟΚ".

4. Της με αριθμό 12693/1984 (Β/645) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Π.Δ. 534/83 για να προσαρμοσθεί η Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις των Οδηγιών 82/244/ΕΟΚ ,83/276/ΕΟΚ και 84/8/ΕΟΚ που αφορούν την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/756/ΕΟΚ.

5. Της με αριθμό Υ 1250/15.1.1991 Απόφασης του Πρωθυπουργού "Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 Απόφασης του Πρωθυπουργού" (Β/10), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση του Π.Δ. 534/1983 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης 12693/1984 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Μαρτίου 1989 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" ( L 109/38/20.4.89).

Άρθρο 2

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, το άρθρο 3 του Π.Δ.534/1983 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 της απόφασης 12693/1984 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 3

1. Επιτρέπεται για τύπο οχήματος η χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ, εφ όσον η εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των οχημάτων ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος.

2. Επιτρέπεται η άρνηση της Εθνικής έγκρισης τύπου οχήματος εφόσον η εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος, εκτός αν πρόκειται για τις προδιαγραφές σχετικά με τους εμπρόσθιους φανούς δεικτών πορείας των κατηγοριών 1α και 1β που περιγράφονται στο σημείο 4.5.3 του παραρτήματος Ι του παρόντος.

3. Δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικού ΕΟΚ που προβλέπεται από το ΠΔ. 43 1/83 και αφορά την εγκατάσταση φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης εφ' όσον η εν λόγω εγκατάσταση δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος, εκτός αν πρόκειται για τις προδιαγραφές σχετικά με τους εμπρόσθιους φανούς δεικτών πορείας των κατηγοριών 1α και 1β που περιγράφονται στο σημείο 4.5.3. του παραρτήματος 1 του παρόντος".

 

Άρθρο 3


Το άρθρο 4 του Π.Δ. 534/83 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 4

Από την 1η Οκτωβρίου 1993 οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές μπορούν να απαγορεύουν την κυκλοφορία για πρώτη φορά οχημάτων, εφ' όσον η εγκατάσταση φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος, εκτός αν πρόκειται για τις προδιαγραφές σχετικά με τους εμπρόσθιους φανούς δεικτών πορείας των κατηγοριών 1α και 1β που περιγράφονται στο σημείο 4.5.3. του παραρτήματος 1 του παρόντος".

Άρθρο 4

Τα παραρτήματα Ι και II του Π.Δ. 534/1983, όπως το πρώτο εξ αυτών τροποποιήθηκε από το παράρτημα της κοινής απόφασης 12693/1984 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, καταργούνται και αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Ι και II της παρούσας τα οποία προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘ.Ν..ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ.ΑΝ.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ