ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 509

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. Φ2/21099/1700

Τροποποίηση του ΠΔ 104/99 "Προσαρμογή της Ελληνι­κής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 της Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγι­ση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ .

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ­ΥΦ. ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑ=ΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις ;

α. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου' . όπως τροποποιήθη­κε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α" 70) , του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101)

β. Της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000 (Α' 46) "Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Με­ταφορών και Επικοινωνιών" .

γ. Του ΠΔ 104/1999 (Α' 113) "Προσαρμογή της Ελληνι­κής Νομοθεσίας προς τις Διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομο­θεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφο­ρές επικινδύνων εμπορευμάτων"

δ. Της Δ17cι/03/99/Φ.221/1996 (Β' 1006) κοινής απόφα­ση Του Πρωθύπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Ανάθεση αρμοδιοτήrtων στους Υφυπουργούς Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων' Εργων Θεόδωρο Κο­λιοπάνο και Χρήστο Βερελή" .

ε Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέ­θηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081/1992 (Α' 154) και αντικα­ταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν.2469/97 (Α 38)

2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1996 (τεύχος ΕΕ αρ. L 335 της 24.12.96) για την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπο­ρευμάτων και των παραρτημάτων της Α και Β (τεύχος ΕΕ αρ. L251 της 15.09.97).

Άρθρο 2

Αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Α και Β του Προεδρι­κού Διατάγματος 104/99 (Α' 113) με τα παρακάτω Πα­ραρτήματα Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ­σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2000

 

ΟΙ ΥΠΟΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΕΟΔ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΜΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ