ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 428

............................................................................................................................................

14 Ιουνίου 1993

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 21090/1874

Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Των παραγράφων 1 και 2.

1. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που ακυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄ 182) " περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α - 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ - 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και το άρθρο 65 του N. 1892/1990 (Α ΄- 101).

3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα του ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α - 142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την 1935/3.12.1992 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β ΄726).

5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/92 (Α΄ - 154), με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α στο νόμο 1558/85 " Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", (Α ΄137) αποφασίζουμε:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

 

Άρθρο 1

 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992 περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με

αρ. L 225/ 10.8.1992 σελ. 72 - 100.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για όλα τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζονται για οδική κυκλοφορία καθώς και στις τεχνικές ενότητες και τα δομικά του στοιχεία. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

-στα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής που δεν υπερβαίνει τα ΚΜ/Η,

-στα οχήματα που πρόκειται να οδηγούνται από πεζούς,

-στα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από σωματικά μειονεκτούντες ,

-στα οχήματα, που προορίζονται για αγώνες, επί ή εκτός οδού,

-τα οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης,

-τους γεωργικούς ελκυστήρες και τα γεωργικά ή άλλα μηχανήματα,

-τα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για χρήση κυρίως εκτός οδού και για λόγους αναψυχής με τρεις συμμετρικούς τροχούς, όπου ο ένας είναι στο εμπρόσθιο μέρος και οι άλλοι δύο στο οπίσθιο,καθώς και στα δομικά στοιχεία ή τις τεχνικές ενότητές τους, εφόσον αυτά δεν προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση.

3. Τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται σε:

-μοτοποδήλατα, ήτοι τα δίκυκλα ή τρίκυκλα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα, κυβισμού μέχρι 50 CM ( κυβικά cm) εάν είναι εσωτερικής καύσης, και έχουν μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μέχρι 45 ΚΜ/Μ,

-μοτοσυκλέτες, ήτοι τα δίκυκλα οχήματα με ή χωρίς καλάθι (SIDE -CAR)

που είναι εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 CM ( κυβικών cm )εάν είναι εσωτερικής καύσης ή /και έχουν μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 45 ΚΜ/Η.

4. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται επίσης στα οχήματα με τέσσερις τροχούς ή ''τετράκυλα'' με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

α) τα ελαφρά τετράκυλα των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη από 350 KG , μη συμπεριλαμβανόμενης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων ο κινητήρας έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο προς 50 CM ( κυβικά cm )προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου που λογίζονται ως μοτοποδήλατα.

β) τα άλλα τετράκυλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων η μάζα κενού οχήματος είναι μικρότερη ή ίση προς 400 KG (550 KG όταν το όχημα προορίζεται για μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανόμενης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, των οποίων η μέγιστη καθαρή ισχύς είναι μικρότερη ή ίση προς 15 KW που λογίζονται ως τρίκυκλα.

Ωστόσο, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) μόνο από 1ης Ιουλίου 1994, εφόσον πληρούνται οι προϋπόθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

 

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοείται ως:

1.τύπος οχήματος:τα οχήματα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (δίκυκλο ή τρίκυκλο μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μοτοσικλέτα με καλάθι, τρίκυκλο ή τετράκυκλο )και προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, τα οποία έχουν το ίδιο πλαίσιο και την ίδια ονομασία τύπου που δίδεται από τον κατασκευαστή.

Ένας τύπος οχήματος μπορεί να έχει παραλλαγές και εκδόσεις

2. παραλλαγή:τα οχήματα ίδιου τύπου που παρουσιάζουν διαφορές ως προς:

- τη μορφή του αμαξώματος,

- τη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και την τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα (διαφορά ανώτερη του 20%).

- τη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και την τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα (διαφορά ανώτερη του 20%).

- την αρχή λειτουργίας του κινητήρα (με επιβαλλόμενη ανάφλεξη, με ανάφλεξη με συμπίεση, ηλεκτρική, υβριδική κλπ.),

- τον κύκλο (δίχρονο ή τετράχρονο)

- τον κυβισμό (διαφορά ανώτερη του 30%),

- τον αριθμό και την διάταξη των κυλίνδρων

- την ισχύ (διαφορά ανώτερη του 30%)

- τον τρόπο λειτουργίας (σε περίπτωση ηλεκτρικού κινητήρα),

- τον αριθμό και την χωρητικότητα των συσσωρευτών πρόωσης.

Οι παραλλαγές μπορούν να έχουν διάφορες εκδόσεις.

 

3. έκδοση: τα οχήματα ίδιου τύπου και, κατά περίπτωση, της ίδιας παραλλαγής που παρουσιάζουν ενδεχομένως διαφορές ως προς:

-τη μετάδοση της ισχύος (αυτόματο ή μη κιβώτιο ταχυτήτων, σχέσεις μετάδοσης, τρόπος χειρισμού της αλλαγής ταχυτήτων κλπ.),

- τον κυβισμό (διαφορά μικρότερη ή ίση του 30%),

- τη μάζα σε κατάσταση λειτουργίας και την τεχνικώς αποδεκτή μέγιστη μάζα (διαφορά μικρότερη ή ίση του 20%),

- άλλες μικρής σημασίας μετατροπές του κατασκευαστή οι οποίες αφορούν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

4. τεχνική ενότητα : το στοιχείο ή το χαρακτηριστικό που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ειδικής απόφασης και πρόκειται να αποτελέσει μέρος οχήματος.

Η έγκριση τύπου τους μπορεί να χορηγείται μεμονωμένα αλλά πάντοτε σε συνδυασμό με έναν ή περισσότερους τύπους συγκεκριμένων οχημάτων.

5. δομικό στοιχείο ή στοιχείο. το στοιχείο ή το χαρακτηριστικό που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ειδικής απόφασης και πρόκειται να αποτελέσει μέρος ενός οχήματος. Η έγκριση τύπου τους μπορεί να χορηγείται ανεξάρτητα από το όχημα. Μια τεχνική ενότητα ή ένα δομικό στοιχείο μπορεί να είναι είτε εκ κατασκευής- εξ αρχικής συναρμολόγησης ή εξ αντικατάστασης-εφόσον ανήκει στον (στους) τύπο (τους) οποίο (ους)

είναι εξοπλισμένο το όχημα κατά την έγκριση είτε όχι εκ κατασκευής μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης.

6. έγκριση τύπου οχήματος : η πράξη με την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνει ότι ένας τύπος οχήματος πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών αποφάσεων όσο και τους ελέγχους ακριβείας των στοιχείων του κατασκευαστή τα οποία προβλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος 1.

7. έγκριση τύπου στοιχείου:η πράξη με την οποία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνει ότι ένα χαρακτηριστικό ή μια τεχνική ενότητα (έγκριση τύπου τεχνικής ενότητας)

ή ένα δομικό στοιχείο (έγκριση τύπου στοιχείου ) πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της ειδικής απόφασης που την αφορά και προβλέπεται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος 1. Οι εγκρίσεις τύπου οχήματος ή στοιχείου μπορούν να επεκταθούν σε περίπτωση μετατροπών, παραλλαγών, ή εκδόσεων.

8. δίδυμοι τροχοί:δύο τροχοί συναρμολογημένοι επί του ιδίου άξονος, των οποίων η απόσταση μεταξύ των κέντρων των επιφανειών επαφής τους με το έδαφος είναι μικρότερη των 460 ΜΜ. Αυτοί οι δίδυμοι τροχοί θεωρούνται ως ένας τροχός.

9. οχήματα διπλής προώσεως . τα οχήματα που έχουν δύο διαφορετικά συστήματα προώσεως π.χ. ηλεκτρικό και θερμικό.

10. κατασκευαστής, τα πρόσωπα ή ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων για την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου και την πιστότητα της παραγωγής αυτό το πρόσωπο δεν είναι δε απαραίτητα να συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια της κατασκευής του οχήματος , του στοιχείου ή της τεχνικής ενότητας που υποβάλλεται προς έγκριση τύπου.

11. τεχνική υπηρεσία: ο οργανισμός ή ο φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί ως εργαστήριο δοκιμών για τη διεξαγωγή δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματος της αρμόδιας για τις εγκρίσεις αρχής του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών. Το έργο αυτό μπορεί να ασκείται από τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου

Άρθρο 3

Κάθε αίτηση έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από τον κατασκευαστή. Η αίτηση συνοδεύεται από δελτίο πληροφοριών του οποίου το υπόδειγμα για την έγκριση τύπου οχήματος, περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ και, για την έγκριση τύπου στοιχείου περιλαμβάνεται σε παράρτημα ή προσάρτημα κάθε ειδικής απόφασης που αφορά τη συγκεκριμένη τεχνική ενότητα ή το δομικό στοιχείο καθώς και από τα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο. Για τον ίδιο τύπο οχήματος τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε ένα κράτος μέλος.

Άρθρο 4

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών χορηγεί την έγκριση τύπου κάθε τύπου οχήματος, την έγκριση τύπου τεχνικών ενοτήτων ή έγκριση τύπου δομικών στοιχείων, εφόσον πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) ο τύπος οχήματος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών αποφάσεων και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που προέρχονται από τον κατασκευαστή, και τα οποία προβλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος Ι.

β) η τεχνική ενότητα ή το δομικό στοιχείο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της ειδικής απόφασης η οποία την ή το αφορά και ανταποκρίνεται στα στοιχεία που παρέχονται από τον κατασκευαστή και προβλέπονται στο διεξοδικό κατάλογο του παραρτήματος Ι.

2. Πριν χορηγήσει την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών, διασφαλίζει, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η παραγωγή ή όπου το όχημα εισάγεται στην Κοινότητα, ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παραρτήματος VI, ούτως ώστε τα οχήματα που παράγονται, διατίθενται στην αγορά πωλούνται ή τίθενται σε κυκλοφορία καινούργια, να είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και οι τεχνικές ενότητες και τα δομικά στοιχεία που παράγονται, διατίθενται στην αγορά και πωλούνται καινούργια να είναι σύμφωνα με τον τύπο που έχει εγκριθεί.

3. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μεριμνά εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που πραγματοποιείται η παραγωγή ή όπου το όχημα εισάγεται στην κοινότητα, ώστε να εξακολουθεί η τήρηση των διατάξεων του παραρτήματος VI.

4. Εφόσον μια αίτηση έγκρισης τύπου οχήματος συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου στοιχείου εκδοθέντα από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, ή αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών ή οποία προβαίνει στην έγκριση τύπου οχήματος υποχρεούται να τα αποδεχθεί αποφεύγοντας έτσι, για τα εγκριθέντα δομικά στοιχεία ή/ και τις τεχνικές ενότητες, τους ελέγχους που απαιτούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

5. Το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών είναι υπεύθυνο για τις εγκρίσεις τύπου στοιχείου που έχει χορηγήσει. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών η οποία έχει χορήγηση την έγκριση τύπου για έναν τύπο οχήματος, διενεργεί τον έλεγχο πιστότητας της παραγωγής, εν ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών που έχουν χορηγήσει τις εγκρίσεις τύπου δομικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων.

 

 

Άρθρο 5

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών συμπληρώνει, για κάθε τύπο οχήματος για τον οποίο χορηγεί έγκριση τύπου, όλες τις αντίστοιχες στήλες του πιστοποιητικού έγκρισης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών συμπληρώνει, για κάθε τύπο τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου που εγκρίνει, τις στήλες του πιστοποιητικού έγκρισης που περιλαμβάνεται σε παράτημα ή προσάρτημα κάθε ειδικής απόφασης σχετικής με τη συγκεκριμένη τεχνική ενότητα ή το δομικό στοιχείο.

 

Άρθρο 6

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εντός προθεσμίας ενός μηνός, αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκρίσεις τύπου που έχει καταρτισθεί για κάθε τύπο οχήματος που εγκρίνει ή αρνείται να εγκρίνει.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών εφαρμόζει τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που καταρτίζει για κάθε τύπο τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου που εγκρίνει ή αρνείται να εγκρίνει.

 

 

Άρθρο 7

1. Για κάθε τύπο οχήματος που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής συντάσσει πιστοποιητικό πιστότητας, του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV A.

Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν, για λόγους φορολόγησης του οχήματος ή για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του, να σημειώνονται στο πιστοποιητικό πιστότητας ενδείξεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα IV στο σημείο Α, εφόσον οι ενδείξεις αυτές περιέχονται αναλυτικά στο δελτίο πληροφοριών.

2. Για κάθε μη εκ κατασκευής τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής συντάσσει πιστοποιητικό πιστότητας, του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV σημείο Β. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τις εκ κατασκευής τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία.

3. Εφόσον η προς έγκριση τύπου τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο δεν πληρούν τη λειτουργία τους ή δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παρά μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του οχήματος και εφόσον ως εκ τούτου, η τήρησή μιας ή περισσοτέρων προδιαγραφών μπορεί να επαληθευθεί μόνο εφόσον η προς έγκριση τύπου τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο λειτουργούν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία των οχημάτων, προσομοιωμένα ή πραγματικά η έκταση της έγκρισης τύπου της τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου αναφέρει τότε τους ενδεχόμενους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση και τις τυχόν προδιαγραφές συναρμολόγησης. Κατά την έγκριση τύπου του οχήματος επαληθεύεται η τήρηση των εν λόγω περιορισμών και προδιαγραφών.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, ο κάτοχος έγκρισης τύπου τεχνικής ενότητας ή ενός δομικού στοιχείου που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι υποχρεωμένος να επιθέτει σε κάθε τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο την εταιρική ή εμπορική του επωνυμία την υπόδειξη του τύπου, και εφόσον το ορίζει η ειδική απόφαση, το σήμα έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 8. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωμένος να συντάξει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

5. Ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου στοιχείου που σύμφωνα με την παράγραφο 3, θέτει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση, πρέπει να παρέχει μαζί με κάθε παραγόμενη τεχνική ενότητα ή δομικό στοιχείο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς και να υποδεικνύει τις τυχόν προδιαγραφές συναρμολόγησης.

6. Ο κάτοχος έγκρισης τύπου μη εκ κατασκευής τεχνικής ενότητας, η οποία έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό με έναν ή περισσότερους τύπους οχημάτων πρέπει να παρέχει μαζί με καθεμιά από αυτές τις τεχνικές ενότητες λεπτομερείς πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό αυτών των οχημάτων.

 

Άρθρο 8

1. Κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμανση αποτελούμενη από.

- τον αριθμό έγκρισης.

-το μικρό γράμμα ''e'' του οποίου έπεται ο διακριτικός αριθμός ή το σύμβολο του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου.

-την αναγνώριση του οχήματος με αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κώδικα.

2. Κάθε τεχνική ενότητα ή κάθε δομικό στοιχείο που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει, εφόσον το προβλέπει η σχετική ειδική απόφαση σήμα έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V .

Ωστόσο οι ενδείξεις που περιέχει το εν λόγω σήμα έγκρισης τύπου μπορούν να συμπληρώνονται με επί πλέον ενδείξεις με τις οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά ίδια της συγκεκριμένης τεχνικής ενότητας ή του δομικού στοιχείου αυτές οι επιπλέον ενδείξεις καθορίζονται κατά περίπτωση σε ειδικές οδηγίες/αποφάσεις σχετικές με τις εν λόγω τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία.

Άρθρο 9

1. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την κατασκευή κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Οριστική παύση της παραγωγής καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση των ενδείξεων στο δελτίο πληροφοριών πρέπει να κοινοποιείται από τον κάτοχο της έγκρισης τύπου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την εν λόγω έγκριση.

2. Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών -Επικοινωνιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κρίνει ότι μια τροποποίηση του είδους αυτού δεν επιφέρει μεταβολές στο υπάρχον πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή δεν συνεπάγεται τη σύνταξη νέου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή.

3. Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διαπιστώσει ότι μια τροποποίηση των ενδείξεων στο δελτίο πληροφοριών δικαιολογεί τη διενέργεια νέων ελέγχων ή νέων δοκιμών ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και διενεργεί τις δοκιμές. Όταν αυτές οι επαληθεύσεις ή δοκιμές υπαγορεύουν τροποποίηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή τη σύνταξη νέου πιστοποιητικού η ίδια αυτή αρχή διαβιβάζει τα ενημερωτικά έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία σύνταξης των εγγράφων.

4. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου παύσει να ισχύει λόγω απόσυρσης ή οριστικής παύσης της παραγωγής του εγκεκριμένου τύπου οχήματος ή τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου η υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών -Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την εν λόγω έγκριση τύπου γνωστοποιεί το γεγονός μέσα σε προθεσμία ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Άρθρο 10

1. Εάν το Υπουργείο Μεταφορών-Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου διαπιστώσει ότι οχήματα τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον τύπο για τον οποίο χορήγησε έγκριση τύπου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί εκ νέου η πιστότητα της παραγωγής με τον εγκεκριμένο τύπο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών ενημερώνουν τις αρχές των λοιπών κρατών μελών για τα ληφθέντα μέτρα τα οποία ενδέχεται κατά περίπτωση να καταλήξουν στην ανάκληση της έγκρισης.

2. Εάν το Υπουργείο Μεταφορών- Επικοινωνιών διαπιστώσει ότι οχήματα τεχνικές ενότητες ή δομικά στοιχεία δεν είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου να επαληθεύσει τις διαπιστωθείσες διαφορές. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου διενεργεί τον έλεγχο μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη πιστότητας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους το οποίο έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αλληλοενημερώνονται, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, για την ανάκληση της χορηγηθείσας έγκρισης τύπου, καθώς και για τους λόγους που δικαιολογούν το εν λόγω μέτρο.

4. Εάν το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου αμφισβητήσει την έλλειψη πιστότητας για την οποία έχει ενημερωθεί, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες προς ρύθμιση της διαφοράς. Η επιτροπή τηρείται ενήμερη. Εφόσον χρειαστεί, προβαίνει στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, προς εξεύρεση λύσης.

 

Άρθρο 11

Η ισοδυναμία ανάμεσα στους όρους ή τις διατάξεις σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων, δομικών στοιχείων και τεχνικών ενοτήτων που θεσπίζονται από την παρούσα απόφαση και των διαδικασιών που θεσπίζονται από διεθνείς ρυθμίσεις ή από τρίτες χώρες στα πλαίσια πολυμερών ή διμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, αποφασίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 12

Εάν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχνικές ενότητες, δομικά στοιχεία που ανήκουν σε ένα εγκεκριμένο τύπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, μπορεί, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να απαγορεύσει στην Ελληνική επικράτεια τη πώληση την θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση. Ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, διευκρινίζοντας του λόγους που επέβαλαν την απόφαση αυτή.

 

Άρθρο 13

Κάθε απόφαση για άρνηση χορήγησης ή ανάκληση έγκρισης τύπου οχήματος ή στοιχείου για απαγόρευση πώλησης ή χρήσης οχήματος, τεχνικής ενότητας ή δομικού στοιχείου, η οποία έχει ληφθεί βάσει των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ' εκτέλεση της παρούσας απόφασης αιτιολογείται επαρκώς. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και των προθεσμιών μέσα στις οποίες τα ένδικα αυτά μέσα είναι δυνατόν να ασκηθούν.

 

Άρθρο 14

1. Το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, το αργότερο κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 18, τα ονόματα και τις διευθύνσεις:

α) των αρμοδίων αρχών για την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου και, ενδεχομένως, του τομείς για τους οποίους είναι αρμόδιες και

β) των τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες έχει ορίσει, διευκρινίζοντας το είδος των διαδικασιών δοκιμών για τις οποίες έχει ορισθεί καθεμία από τις εν λόγω υπηρεσίες.

Οι κοινοποιούμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα για τη λειτουργία των εργαστηρίων δομικών (ΕΝ 45001), υπό τις ακόλουθες προυποθέσεις :

ι) ένας κατασκευαστής δεν μπορεί να ορίζεται ως τεχνική υπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται ρητά από ειδικές αποφάσεις.

ιι ) για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης δεν θεωρείται εξαιρετικό για μια τεχνική υπηρεσία να χρησιμοποιεί εξωτερικό εξοπλισμό, εφόσον συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές για την έγκριση τύπου οχήματος ή στοιχείου.

2. Μια κοινοποιούμενη τεχνική υπηρεσία θεωρείται ότι πληροί το εναρμονισμένο πρότυπο αλλά, ενδεχομένως, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Όροι για την ελεύθερη κυκλοφορία

και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 15

1. To Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά, την πώληση, τη θέση σε κυκλοφορία και τη χρήση νέων οχημάτων που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Πρώτη άδεια κυκλοφορίας μπορεί να ζητήσουν μόνο τα οχήματα που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά, την πώληση και τη χρήση νέων τεχνικών ενοτήτων ή δομικών μερών που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Μόνο οι τεχνικές ενότητες ή τα δομικά μέρη που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να πωλούνται για πρώτη φορά για να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη.

3. Οι ειδικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16.Στο μεταξύ, διατηρείται ή εθνική νομοθεσία τους που αφορά αυτό τον τύπο των οχημάτων.

4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2.

α) Όσον αφορά στα μοτοποδήλατα, οι ιδιαίτερες προδιαγραφές που ισχύουν στην εθνική νομοθεσία σχετικά με την παρουσία ποδοστηρίων ή/ και το σύστημα μετάδοσης καθώς και με τον περιορισμό της μάζας, συνεχίζουν να εφαρμόζονται για μέγιστη περίοδο τριών ετών από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

β) Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών απαλλάσσουν από την τήρηση μιας ή περισσότερων προδιαγραφών των ειδικών αποφάσεων, τα οχήματα, τις τεχνικές ενότητες ή τα δομικά μέρη που προορίζονται:

- είτε για τη μαζική παραγωγή, έως 200 το πολύ μονάδων ετησίως και ανά τύπο οχήματος ή δομικού στοιχείου ή τεχνικής ενότητας,

- είτε για τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις τήρησης της τάξης, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας ή τα δημόσια έργα.

Οι ανωτέρω απαλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραχώρησής τους.

 

γ) οι εγκρίσεις τύπου οχήματος ή στοιχείου που χορηγήθηκαν σε εθνικό επίπεδο καθώς και εκείνες των υπόλοιπων κρατών μελών, πριν από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή των ειδικών αποφάσεως που αντικαθιστούν τις αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές εξακολουθούν να ισχύουν στο έδαφος την Ελληνικής Επικράτειας επί τετραετή περίοδο κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία η εθνική νομοθεσία αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση ή από τις αντίστοιχες ειδικές αποφάσεις.

Τα οχήματα που εμπίπτουν στην παρέκκλιση αυτή μπορούν να διατίθενται στην αγορά να πωλούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία στη διάρκεια την εν λόγω περιόδου δεδομένου ότι δεν τίθενται χρονικός περιορισμός στη χρήση τους.

Δεν τίθενται χρονικός περιορισμός στη διάθεση στην αγορά, στην πώληση και στη χρησιμοποίηση των τεχνικών ενοτήτων και των δομικών στοιχείων που προορίζονται για αυτά τα ίδια οχήματα.

5. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τη δυνατότητα του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών να ορίζει, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρεί αναγκαίες για την εξασφάλιση της προστασίας των χρηστών κατά τη χρήση των εν λόγω οχημάτων, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τροποποίηση των οχημάτων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Παραρτήματα

Άρθρο 16

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 17

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 18

1.Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.1.1994

2.Ηαπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΔΟΥΣΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ