ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ .Φύλλου 403

21 Ιουνίου 1988

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΥΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ/20/81568/899

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις.

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 84·παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν.614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄,

β) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν.1338/1982 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 3 Ι/Α/1983) ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο , τα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας "Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/24.5.1988) "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις",

γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 9211/1737/3.12.87 (ΦΕΚ 702/Β/4.2.1987) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" και

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1 6.10.86)και συγχρόνως η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 78/1015/ΕΟΚ της 23ης Νοεμβρίου 1978 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και στη διάταξη Εξάτμισης των μοτοσυκλεττών που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 3 1 ης Δεκεμβρίου 1980 , κατηγορία 15, Προστασία του Περιβάλλοντος και του Καταναλωτή,τόμος 001, σελίδα 189), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Οδηγίες:

α) 87/56/ΕΟΚ της 18ης Δεκεμβρίου 1986, "για την τροποποίηση της οδηγίας 78/1015 /ΕΟΚ "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφαρόμενων στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών " που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τεύχος L 24 της 27ης Ιανουαρίου 1987, σελ. 42.

Άρθρο 2

Ι. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν με ή χωρίς πλάγιο καλάθι, έχουν 2 τροχούς και μέγιστη από κατασκευής μεγαλύτερη από 50 χλμ/ώρα.

2.Για να χορηγηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και επικοινωνιών το πιστοποιητικό μέτρησης της ηχητικής στάθμης, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σχετική αίτηση.

Η αίτηση αυτή γίνεται δεκτή μόνον εφόσον δεν έχει υποβληθεί παρόμοια αίτηση για τον ίδιο τύπο του κατά το άρθρο 2 οχήματος στην αρμόδια Αρχή κάποιου άλλου Κράτους μέλους.

3.Μετά την πραγματοποίηση των δοκιμών, που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών ,εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από αναγνωρισμένο ειδικό εργαστήριο κράτους μέλους των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου φαίνεται στο παράδειγμα ΙΙ της παρούσας, που καθορίζει εάν στο συγκεκριμένο τύπο του κατά το άρθρο 2 οχήματος τηρύνται ή όχι οι προδιαγραφές του πίνακα του Παραρτήματος Ι.

Από ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στέλνεται στις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών , μέσα σε ένα μήνα από τη σύνταξη του. Επίσης ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού χορηγείται στον αιτούντα.

 

Άρθρο 3

1.Το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ασκεί επίβλεψη στην ανάγκη και με συνεργασία των υπόλοιπων κρατών μελών , στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη και δειγματολειπτικά , για την εξασφάλιση της πιστότητας των κατά το άρθρο 2 οχημάτων , με το πρωτότυπο που εξετάσθηκε και για το οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό του άρθρου 2.

2.Επίσης το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ,ώστε να ενημερώνεται για τυχόν διακοπή της παραγωγής ή οποιασδήποτε μεταβολής του τύπου του κατά το άρθρο 2 που εγκρίθηκε.

3.Εάν το Υπουργείο κρίνει , ότι κάποια μεταβολή δεν επηρεάζει τα δεδομένα , με βάση τα οποία έδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό κάνει γνωστό στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα ότι το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί, ισχύει.

4.Εφόσον όμως κρίνει ότι η μεταβολή επηρέασε τα δεδομένα, με τρόπο ώστε να είναι ανάγκη να τροποποιηθεί το πιστοποιητικό ή να εκδοθεί νέο τότε πληροφορεί τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του για την ανάγκη να γίνουν νέοι έλεγχοι και δοκιμές.

5. Στην περίπτωση αυτή το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών πρέπει να στέιλει αντίγραφο του πιστοποιητικού που τροποποιήθηκξε ή του νέου πιστοποιητικόυ,μέσα σε ένα μήνα,στις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών, και τους γνωρίζει τον αριθμό πλαισίου του τελευταίου, του κατά το άρθρο 2 οχήματος που κατασκευάστηκε σύμφωνα με το παλαιό πιστοποιητικό και αριθμό πλαισίου του πρώτου οχήματος που κατασκευάστηκε σύμφωνα με το νέο ή με αυτό που τροποποιήθηκε.

6.Το παράρτημα Ι της παρούσας τροποποιειται και τα σημεία 2.1.1, 2.1.4.3.1 και 2.1.4.3.2 αντικαθίσταται από την 1η Οκτωβρίου 1988 από τα αντίστοιχα σημεία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΑ της παρούσας.

 

Άρθρο 4

1. Από της ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας δεν επιτρέπεται η χορήγησης έγκρισης τύπου από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείο υ Μεταφορών και Επικοινωνιών του κατά άρθρου 2 οχήματος που δεν πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2.Από την 1η Οκτωβρίου 1988 οι αρμόδιες ελληνικές Υπηρεσίες

- για τις κατηγορίες των μοτοσυκλετών που αποτελούν αντικείμενο έγκρισις από εθνικής πλευράς εφαρμόζουν, έπειτα από αίτηση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του και ως βάση μιας έγκρισις από εθνικής πλευράς , τις εναρμονιστικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας αντί των αντίστοιχων εθνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας .

- για τις κατηγορίες των μοτοσυκλετών που δεν αποτελούν αντικείμενο έγκρισις από εθνικής πλευράς, δεν δύνανται να αρνηθούν την καταχώρηση στα μητρώα ούτε να απαγορεύσουν την πώληση, την κυκλοφορία ή τη χρήση των μοτοσυκλετών αυτών με το πρόσχημα ότι τηρούνται οι εναρμονιστικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και όχι οι αντίστοιχες εθνικές προδιαγραφές.

3. Από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στον πίνακα του σημείου 2.1.1 του παραρτήματος ΙΑ και όσον αφορά τη λήψη της έγκρισις από εθνικής πλευράς για τρεις κατηγορίες μοτοσυκλετών οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

-δεν μπορούν πλέον να χορηγούν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο2 για τύπο μοτοσυκλέτας του οποίου το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισις δεν συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

-μπορούν να αρνηθούν την έγκριση από εθνικής πλευράς ενός τύπου μοτοσυκλέτας του οποίου το ηχητικό επίπεδο και η διάταξη εξάτμισις δεν συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4.Δύο χρόνια μετά την ημερομηνία που αναφέρει η παρ.3 του παρόντος άρθρου οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να απαγορεύσουν την έναρξη κυκλοφορίας κάθε νέας μοτοσυκλέτας εάν η ηχητική στάθμη και η διάταξη εξάτμισις δεν συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 5

Τα Παραρτήματα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης και έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται ορισμένα άρθρα, σχήματα και το υπόδειγμα ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ των κοινών Υπουργικών αποφάσεων αριθ. 1220/13/79 και 32764/734/80/ των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών , αντ' αυτών οε
ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας απόφασης ως ακολούθως :

α) Αντί του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ.32764/734/80 ισχύει το σημείο 2.1.1 του παραρτήματος Ι της παρούσας και μετά την 1η Οκτωβρίου 1988 ισχύει το σημείο 2.1.1 του νέου Παραρτήματος ΙΑ εκτός των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορίων στάθμης θορύβου μοτοποδηλάτων του Πίνακα 2 της Κ.Υ.Α αριθ 32764/734/80 που εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Αντί του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 1220/13/79 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ.32764/734/80 ισχύουν οι παράγραφοι .2.1.2, .2.1.3, 2.1.4 και 2.1.5του παραρτήματος Ι της παρούσας.

γ) Αντί του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 1220/13/79 ισχύει η παράγραφος 2.2 του παραρτήματος Ι της παρούσας.

δ) Αντί των οχημάτων 1 και 2 καθώς και του υποδείγματος ΦΎΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 1220/Ι 3/79, ισχύουν οι εικόνες 1 και 2 καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του παραρτήματος II της παρούσας αντοίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ.ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ