ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ .Φύλλου 403

21 Ιουνίου 1988

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. Γ/20/81567/898

Έγκριση τύπου για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις.

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) των άρθρων 15 παρ. 3 και 84·παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν.614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977), β) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν.1338/1982 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 31/Α/1983) ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο , τα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας "Ανθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/24.5.1988) "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις", γ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας Α 9211/1737/3.12.87 (ΦΕΚ 702/Β/4.2.1987) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1 6.10.86)και συγχρόνως η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1970 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και στη διάταξη Εξάτμισης οχημάτων με κινητήρα που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980 , κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική,τόμος 001, σελίδα 61), όπως αυτή (τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Οδηγίες:

α) 73/350/ΕΟΚ της 7 ης Νοεμβρίου 1973, "περί προσαρμογής της 6 ης Φεβρουαρίου 1970 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 002, σελίδα 87).

β) 77/212/ΕΟΚ της 8ης Μαρτίου 1977, "περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ "όσον αφορά την αποδεχτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική Έκδοση της 3 1ης Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 006, σελίδα 20).

γ) 81/334/ΕΟΚτης 13ης Απριλίου 1981 "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεχτή ηχητική στάθμη και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος Ι. 131 της 18ης Μαΐου 1981, σελίδα 6).

δ) 8 4/372/ΕΟΚ της 3ης Ιουλίου 1982 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων
με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος Ι. 1 96 της 26ης Ιουλίου 1984, σελίδα 47).

ε) 84/42 4/ΕΟΚ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984. "για την τροποποίηση της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στον αποδέκτη ηχητική στάθμη και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος Ι. 238 της 6ης Σεπτεμβρίου 1984, σελίδα 31).

Άρθρο 2

Ι. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στις οδούς με ή χωρίς αμάξωμα , έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη από κατασκευής ταχύτητα μεγαλύτερη) από 25 χλμ/ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, τα γεωργικά μηχανήματα, οι ελκυστήρες (γεωργικοί και βιομηχανικοί), τα μηχανήματα δημοσίων έργων, οι μοτοσυκλέτες καθώς και τα μοτοποδήλατα .

Άρθρο 3

Ι. Από της ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπεται

α) η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν.614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ΄΄,

β) η απαγόρευση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

γ) η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ και

δ) η άρνηση χορήγησης του δελτίου έγκρισης ΕΟΚ που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983(ΦΕΚ 160/α/83), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ των οχημάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για λόγους που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης, εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας.

2. α) Από την 1 η Οκτωβρίου 1988 δεν επιτρέπεται η χορήγηση του δελτίου έγκρισης ΚΟΚ, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/83) που εξεδόθη σε συμμόρφωση με την οδηγία 70/15(6/ΕΟΚ, σε όσα οχήματα η ηχητική τους στάθμη και η διάταξη εξάτμισης δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας.

β) Για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της κατηγορίας του ταμείου5.2.2.1 .3. και τα οχήματα της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.1 του Παραρτήματος Ι, η παραπάνω ημερομηνία "1η Οκτωβρίου 1988" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "1η Οκτωβρίου 1988" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "1η Οκτωβρίου 1989",

3.α) Από της ισχύος της παρούσας και μέχρι την 30η Σεπτεμβίου 1988 δεν επιτρέπεται:

αα) η άρνηση έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 614/77),

ββ) η απαγόρευση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας , σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

γγ) η άρνηση χορήγησης έγκρισης ΕΟΚ και

δδ) η άρνηση χορήγησης του δελτίου έγκρισης ΚΟΚ που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/83) που εξεδόθη σε συμμόρφωση με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, των οχημάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για λόγους που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης, εφόσον πληρούνται όλες οι προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας, εκτός του σημείου 5.2.2.1 του Παραρτήματος Ι, παράλληλα με το οποίο και μόνο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα γίνεται δεκτό και το σημείο 5.2.2.1.α' του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

β) II παράγραφος 3 αυτού του άρθρου παύει να ισχύει από την 1η ()κτωβρίου 1988 για όλα τα οχήματα εκτός των πετρελαιοκίνητων της κατηγορίας 5.2.2.1.3 και των οχημάτων της κατηγορίας του σημείου 5.2.2.1.4, οπότε η "1η Οκτωβρίου 1988" αντικαθίσταται από την "1η Οκτωβρίου 1989"

Άρθρο 4

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιας διάταξης εξάτμισης, που θεωρείται ως τεχνική ολότητα, κατά την έννοια του άρθρου Ι Ι του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/83), αν είναι σύμφωνη με ένα εγκεκριμένο τύπο που πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II της παρούσας και για τον οποίον έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό του Παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 5

1 . Για να δοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ σε ένα τύπο οχήματος όσον αφορά την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης του , υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας.

`Όμοια και προκειμένου για χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ σε διάταξη σιγαστήρα σαν τεχνική ολότητα , υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με τα ανφερόμενα στην παρ. 2 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

2. Για τη σύνταξη των πιστοποιητικών έγκρισης που προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV της παρούσας γίνονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
εφόσον υπάρχει, αυτή η δυνατότητα, ή εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από αναγνωρισμένο ειδικό εργαστήριο κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών εκδίδονται τα πιστοποιητικά έγκρισης των Παραρτημάτων III και IV από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 6

Τα Παραρτήματα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης και έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται ορισμένα άρθρα, οχήματα και το υπόδειγμα ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ των κοινών Υπουργικών αποφάσεων αριθ. 1220/13/79 και 32764/734/80/ των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συγκοινωνιών, αντ' αυτών
ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας απόφασης και ειδικώτερα:

α) Αντί του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ.32764/734/80 ισχύουν οι παράγραφοι 5.2.2.1 και 5.2.2.1α του παραρτήματος Ι και με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

β) Αντί του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 1220/13/79 ισχύουν οι παράγραφοι 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4 και 5.2.2.5 του παραρτήματος Ι της παρούσας.

γ) Αντί του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 1220/13/79 ισχύει η παράγραφος 5.2.3 του παραρτήματος Ι της παρούσας.

δ) Αντί των οχημάτων 1 και 2 καθώς και του υποδείγματος ΦΎΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 1220/Ι 3/79, ισχύουν οι εικόνες 1 και 2 του παραρτήματος Ι καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του παραρτήματος III της παρούσας αντοίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 1988

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

ΓΙΑΝ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ.ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ