ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 416

18 Ioυνίου 1991

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 20221/1859/91

Τροποποίηση του Π.Δ. 506/1983 που αφορά τους φανούς-δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/277/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ.2 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν.614/1977 (Α/167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" καθώς και των άρθρων 71 και 80 αυτού.

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν.1338/1983 (Α/34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 Ν. 1892/1990 (Α/101).

3. Του Π.Δ. 431/83 (Α/160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1980 Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4. Του Π.Δ. 506/1983 (Α΄193 "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/759/ ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1986, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν τους φανούς -δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους"..

5. Της με αριθμό Υ-1250/15.1.1991 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β/10)"Συμπλήρωση της Υ-1201/5.10.90 απόφασης του Πρωθυπουργού" (Β΄10), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση του Π.Δ. 506/1983 ,που αφορά τους φανούς -δείκτες πορείας των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/277/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Μαρτίου 1989, "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/759/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών -μελών, που αφορά τους φανούς-δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ.109 της 20.4.1989, σελ.25).

 

Άρθρο 2

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, το άρθρο 3 του Π.Δ. του 506/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 3

1.Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης:

α) έγκρισης, από εθνικής πλευράς, ενός τύπου οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με τον Ν.614/77.

β) άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ιδίου Κώδικα

γ) έγκρισης τύπου ΕΟΚ

δ) πιστοποιητικού ΕΟΚ, ενός τύπου οχήματος, όσον αφορά τους φανούς-δείκτες πορείας του, εφόσον αυτοί οι φανοί δείκτες πορείας πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1991, οι αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπεται να εκδίδουν:

α) το έγγραφο που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 431/1983 για ένα τύπο οχήματος, του οποίου οι φανοί -δείκτες πορείας δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος.

β) έγκριση, από εθνικής πλευράς, τύπου οχήματος του οποίου οι φανοί-δείκτες πορείας δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος.

γ) την επικύρωση ΕΟΚ για τύπο φανού-δείκτη πορείας που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος.

δ) την επικύρωση, από εθνικής πλευράς, τύπου φανού-δείκτη πορείας που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος.

Η ανωτέρω ημερομηνία μετατίθεται για την 1 η Οκτωβρίου 1993 για την περίπτωση επικύρωσης ΕΟΚ ή έγκρισης από εθνικής πλευράς για τύπο φανού -δείκτη πορείας της κατηγορίας 5.

4.Από την 1 η Οκτωβρίου 1995 δεν επιτρέπεται να τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία οχήματα των οποίων φανοί -δείκτες πορείας δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος καθώς και η διάθεση στην αγορά των φανών - δεικτών πορείας που δεν φέρουν το σήμα επικύρωσης το οποίο έχει χορηγηθεί με βάση τις προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος

5.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 3, αναγνωρίζεται η επικύρωση ΕΟΚ, που έχει χορηγηθεί σε τύπο φανού - δείκτη πορείας με βάση τις προδιαγραφές του Π.Δ. 506/83/ (Α΄193), για τα συστήματα που προορίζονται να τοποθετηθούν σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.

Επιτρέπεται επίσης, η έκδοση της επικύρωσης ΕΟΚ για τον τύπο φανού - δείκτη πορείας, με βάση τις προδιαγραφές του Π.Δ./ τος 506/83, εφόσον τα συστήματα αυτά προορίζονται για ανταλλακτικά που εξυπηρετούν τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα και είναι τεχνικώς αδύνατο για τα εν λόγω συστήματα να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του παρόντος Διατάγματος.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται, αν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. / τος 534/1983 (Α΄207) όπως τροποποιήθηκαν από την με αριθμό 2452/154/1991 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/278/ΕΟΚ"

 

 

Άρθρο 3

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα των οδηγιών 76/759/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 89/277/ΕΟΚ τα οποία εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘ. ΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ