ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 183

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Φεβρουαρίου 2000


 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.20172/1954

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/141ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1999 "για την προ­σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους".

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α' 57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ.2α του Ν.2469/1997(Α' 38).

5. Της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" που εκδόθηκε σε συμμόρ­φωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 19333/17721 (Β' 409) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/518/ΕΟΚ.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής

 

 

νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/14/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 97 της 12.4.99

ΑΡΘΡΟ 2

Η Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) που εκδόθηκε σε συμμόρ­φωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ τροπο­ποιείται ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου κατασκευαστικού στοιχείου για οποιοδήποτε τύπο οπισθίων φανών ομίχλης που πληροί τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών οι οποίες προβλέπονται στα σχετικά παραρτήματα."

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούν στον κατασκευαστή σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου σύμφωνο προς το υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα Ι προσάρτημα 3, για κάθε τύπο οπισθίων φανών ομίχλης που εγκρίνουν δυνάμει της παρ.3 του άρθρου αυτού."

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιούν στις αρχές των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του Π.Δ. 431/83(Α' 160) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ, κάθε έγκριση που έχουν χορηγήσει, απορρίψει ή ανακαλέσει δυνάμει της παρούσας οδηγίας."

4. Το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

" Ως όχημα, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλο­φορεί επί οδού με ή χωρίς αμάξωμα, έχον τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη των 25 km/h καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των πάσης φύσεως κινητών μηχανών."

5. Τα παραρτήματα της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506) όπως τροποποιήθηκαν από την Κ.Υ.Α. 19333/1721/91 (Β' 409) "Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 12387/84, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/518" αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

ΆΡΘΡΟ 3

1. Από δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν δύνανται προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους οπίσθιους φανούς ομίχλης:

- να αρνούνται για τύπο οχήματος ή τύπο οπισθίων φανών ομίχλης τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- να απαγορεύουν την ταξινόμηση, πώληση ή θέση ο­χημάτων σε κυκλοφορία ή την πώληση ή θέση σε χρήση οπισθίων φανών ομίχλης, εφ' όσον οι οπίσθιοι φανοί ομί­χλης πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση, και προκειμένου περί οχημάτων, έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 534/83 (Α' 207) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2. Από την 1η Απριλίου 2000, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση ΕΚ και

- δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης για οποιοδήποτε τύπο οχήματος, προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους οπίσθιους φανούς ομίχλης και για οποιοδήποτε τύπο οπίσθιων φανών ομίχλης, εάν δεν πλη­ρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1η Απριλίου 2001, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 του Π.Δ. 431 /83 (Α' 160) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ ισχύουν οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506), σχετικά με τους οπίσθιους φανούς ομίχλης ως κατασκευαστικά στοιχεία, όπως τροποποιούνται από την παρούσα απόφαση.

4. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, προκειμένου περί ανταλλακτικών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθούν να χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου για οπίσθιους φανούς ο­μίχλης και οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τομέα Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών να επιτρέπουν τη πώλησή τους και θέση τους σε χρήση σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 12387/84 (Β' 506), υπό τον όρο ότι αυτοί οι οπίσθιοι φανοί ομίχλης:

- προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται και

- πληρούν τις απαιτήσεις εκείνες της εν λόγω οδηγίας, οι οποίες ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη τα­ξινόμησή τους.

 

Aρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή αν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 1999

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ