ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 512

............................................................................................................................................

4 Ιουλίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 20091/1315

Διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάαξεις της Οδηγίας 92/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις 14ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.Των άρθρων 84 παρ 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α΄ 182 ) " περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων , στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 ( Α΄101 )

3.Της Κοινής Απόφασης με αριθμό ΟΙΚ 47271/3950/21.12.1992 (Β' 764/31.12.1992) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 92 /53/ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους.

4.Της κοινής απόφασης με αριθμό 21090/1874/3.6.93 (Β΄'428/14.06.1993) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών-Επικοινωνιών, που αφορά συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 92 /61/ΕΟΚ σχετικά με την έκδοση έγκρισης τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα.

5.Την αριθμό 414/1.11.93 (Β΄838) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

6.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137 ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 92 ( Α΄154 ) αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93 /32 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14 ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L.188 / 29.07.93 (σελίδες 28-31),και εφαρμόζεται για τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών όλων των τύπων των δικύκλων οχημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.2 του Κεφαλαίου Ι της Κ.Υ.Α 21090/1874/3.6.1993) με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων με κινητήρα.

 

Άρθρο 2

 

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου όσον αφορά τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών ενός τύπου δικύκλου οχήματος με κινητήρα , καθώς και οι προϋποθέσεις για ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων , είναι εκείνες που ορίζει η Κ.Υ.Α 21090/1874/3.6.93 9Β΄428/14.6.93 ) με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα , στα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα .

 

Άρθρο 3

 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92 (Β΄764/31.12.92 ) , που αναφέρεται στην έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

Από την 14 Δεκεμβρίου 1994 οι αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν μπορούν να απαγορεύουν , για λόγους που αφορούν την διάταξη συγκράτησης των επιβατών, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση , κατά τα λοιπά εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης από τις 14 Ιουνίου 1995.

 

Άρθρο 5

 

Ακολουθούν παράρτημα μετά δύο παραρτημάτων (Προσάρτημα 1 και Προσάρτημα 2) σαν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 7

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ