ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 512

............................................................................................................................................

4 Ιουλίου 1994

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 20090/1314

Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάαξεις της Οδηγίας 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις 14ης Ιουνίου 1993.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.Των άρθρων 84 παρ 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α΄ 182 ) " περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α΄34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων , στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 ( Α΄101 )

3.Την αριθμό 414/1.11.93 (Β΄838) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α΄137 ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 / 92 ( Α΄154 ) αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93 /34 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14 ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L.188 / 29.07.93 (σελίδες 38-43).

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις υποχρεωτικές επιγραφές κάθε τύπου δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.2 του Κεφαλαίου Ι της Κ.Υ.Α 21090/1874/3.6.93 9Β΄428/14.6.93 ) των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.

 

Άρθρο 3

Η διαδικασία χορήγησης της επικύρωσης όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές κάθε τύπου δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος, καθώς και οι ισχύουσες προυποθέσεις για ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων ειναι εκείνες που ορίζει η ΚΥΑ21090/1874/3.6.93 9Β΄428/14.6.93 ) των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα (και με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/61/ΕΟΚ που αφορά έγκριση τύπου δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα).

 

Άρθρο 4

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47271/3950/21.12.92 (Β΄764/31.12.92 ),των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/53/ΕΟΚ που αναφέρεται στην έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους.

 

Άρθρο 5

Από την 14 Δεκεμβρίου 1994 και εντεύθεν οι αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών - Επικοινωνιών δεν μπορούν να απαγορεύουν, για λόγους σχετικούς με τις υποχρεωτικές επιγραφές, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι σύμφωνα τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Από την 14 Ιουνίου 1995 οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καθίστανται υποχρεωτικές τόσο ώς προς τη χορήγηση έγκρισις τύπου επιπέδου ΕΟΚ όσο και ως προς τη πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων.

 

Άρθρο 5

Ακολουθούν παράρτημα μετά τρι.ών (3) προσαρτημάτων σαν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 7

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

Γ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ