ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 406

 

4 Ιουνίου 1993

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 19798/1745

Αντικατάσταση των διατάξεων του ΠΔ 1388/1981 (ΦΕΚ Α΄347) που αφορούν το σύστημα διεύθυνσης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιουλίου 1992.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 84 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β΄ 764) σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992.
  4. Την Υ 1935/3.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (Β΄726)
  5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/92 (Α΄154) με το οποίον προσετέθη το άρθρο 29Α στο νόμο 1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ της 31.12.1980 θέμα 13 Τόμος 001 σελ. 93 και της οδηγίας 92/62/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Ιουλίου 1992 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το σύστημα διευθύνσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αρθμ. L 199/18.7.1992, σελ. 33-48.

2. Οι διατάξεις αυτής της απόφασης εφαρμόζονται για τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονταν να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα και που έχουν τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και ταχύτητα, από κατασκευής, μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών αυτών των οχημάτων.

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

 

Άρθρο 2

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται, προβάλλοντας λόγους που αφορούν τα συστήματα διεύθυνσης:

-         Nα αρνούνται για ένα τύπο οχήματος την έγκριση τύπου ΕΟΚ ή την χορήγηση αντιγράφου του εγγράφου που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β΄ 764) ή την εθνική έγκριση τύπου ή

-         Να αρνούνται τα θέση σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχήματος εφόσον το σύστημα διεύθυνσης πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης απόφασης.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1993, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-         Δεν επιτρέπεται να χορηγούν πλέον αντίγραφο του εγγράφου που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 431/ 1983 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 47271/3950/21.12.92 (ΦΕΚ Β΄764) για τύπο οχήματος.

-         Επιτρέπεται να αρνούνται την εθνική έγκριση για κάθε τύπο οχήματος, του οποίου το σύστημα διεύθυνσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρούσης απόφασης.

 

3. Από την 1η Οκτωβρίου 1995 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται να αρνούνται τη θέση σε κυκλοφορία για πρώτη φορά οχημάτων των οποίων το σύστημα διεύθυνσης δεν πληρεί τις προδιαγραφές της παρούσης απόφασης.

 

 

Άρθρο 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης κατάλογος παραρτημάτων τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

 

Aρθρο 4

Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

1. Το Π.Δ. 1388/1981 (ΦΕΚ Α΄347) "Σύστημα διεύθυνσης μερικών κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους για τη συμμόρφωση με την με αριθμό 70/311/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 8.6.1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών- μελών" καταργείται.

2. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 1993

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ