02061993

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 401

2 Ιουνίου 1993

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. οικ. 19797/1746

Για τις εξωτερικές προεξοχές προσθίως του πίσω φατνώματος του θαλάμου οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα κατηγορίας Ν., σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμβρίου 1992.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' - 182) "περί κυρώσεως του Κώσδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Α'-34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α'-70) "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 του Ν. 1982/1990 (Α'-101).

3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α'-160) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προςε τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 395/1991 (Α'-142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

4. Την Υ-1935/3.12.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας". (Β'-726).

5. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/92 (Α'-154) με το οποίον προσετέθη το άρθρο 29Α το νόμο 1558/85 (Α-137) "Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τις εξωτερικές προεξοχές προσθίως του πίσω φατνώματος του θαλάμου οδήγησης των οχημάτων με κινητήρα κατηγορίας Ν που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων με αριθ. L. 409/31.12.1992, σελ. 17-30.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως όχημα νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Ν, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του Π.Δ/τος 431/1983 (Α 160) όπως τροποποιήθηκε με την οινή Υπουργική απόφαση 47271/3950/21.12.92 (Β'-764), σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να κυκλοφορεί επί οδών, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 Km/H..

 

Άρθρο 2

Έγκριση τύπου

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν να αρνηθούν την έγκριση ΕΟΚ ή έγκριση από εθνικής πλευράς ενός τύπου οχήματος ή να αρνηθούν ή να απαγορεύσουν την πώληση, την έκδοση αριθμού κυκλοφορίας, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις εξωτερικές του προεξοχές προσθίως του πίσω φατνώματος του θαλάμου οδήγησης, όταν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

 

Άρθρο 3

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, παραρτήματα τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 1993.

 

Άρθρο 5

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 24 Μαίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΔΟΥΣΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ