ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 409

14 Ioυνίου 1991

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 19333/1721

Τροποποίηση της 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς της διατάξεις της Οδηγίας 89/518/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 73, 80 και 84 (παρ.2) του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με τον Ν.614/1977 (Α/167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν.1338/1983 (Α/34 ) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν .1440/1984 ( Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και το άρθρο 65 Ν. 1892/1990 (Α/101).

3. Του Π.Δ. 431/83 (Α/160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21.12.1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4. Της με αριθμό 12387/1984 (Β/506) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/538 ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους"..

5. Της με αριθμό Υ-1250/15.1.1991 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β/10) "Συμπλήρωση της Υ-1201/5.10.90 απόφασης του Πρωθυπουργού", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά τους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ,σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/518/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Αυγούστου 1989, η οποία δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L265/24-29 της 12.9.89).

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) Η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που κυρώθηκε με το Νόμο 614/1977.

β) H άρνηση απογραφής και ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ιδίου κώδικα ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88

γ) Η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ .

δ) Η άρνηση έκδοσης έγκρισης τύπου ΕΟΚ όταν αφορά τούς οπίσθιους φανούς ομίχλης, σε σχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αφορούν τους οπίσθιους φανούς ομίχλης, εφόσον οι φανοί πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης".

 

Άρθρο 3

 

Το άρθρο 4 της με αριθμό 12387/1984 κοινής απόφασης του Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής;

 

"Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης δεν επιτρέπεται:

α) Η άρνηση της επικοινωνίας ΕΟΚ, ή της εθνικής επικύρωσης για κάποιο τύπο οπισθίων φανών ομίχλης, εφόσον οι φανοί αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

β). Η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά οπισθίων φανών ομίχλης εφόσον οι φανοί αυτοί φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο έχει χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της παρούσας απόφασης".

 

Άρθρο 4

 

Τα παραρτήματα 0 και ΙΙ με αριθμό 12387/1984 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών καταργούνται και αντικαθίστανται από τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ