ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 397

11 Ιουνίου 1997

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ.19332/1720

Τροποποίηση της με αριθμό 11309/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά τους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας κ.λ.π., σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/517/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με το Ν. 614/1997 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", καθώς και των άρθρων 63, 64, 73 και 80 αυτού.

2.Των άρθρων 1 παρ. 1, και 3 του Ν. 1388/1983 (Α΄34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄10).

3.Του Π.Δ. 431/83 (Α΄160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 .12.1977, 78/547/ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4.Την με αριθμό 11309/1984 (Β΄506) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976 "Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας και οι φανοί διασταυρώσεως, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των προβολέων αυτών :

5. Της με αριθμό Υ-1250/15.1.91 αποφάσεως του Πρωθυπουργού (Β/10) "Συμπλήρωση της Υ-1201/5.10.90 αποφάσεως του Πρωθυπουργού", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 11309/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά τους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας ή και φανοί διασταυρώσεως, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των προβολέων αυτών σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/517/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Αυγούστου 1989 η οποία δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

( L 265/15-23/12.9.1989) .

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 της με αριθμό 11309/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αντικαθίστανται ως εξής:

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), που κυρώθηκε με τον νόμο 614/1977.

β) η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ιδίου κώδικα ή χορήγησης αδείας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 88.

γ) η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ για πλήρη οχήματα καθώς και η άρνηση έκδοσης έγκρισης τύπου ΕΟΚ, όσον αφορά σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, για λόγους που αναφέρονται στους προβολείς οι οποίοι λειτουργούν ως φανοί πορείας και / ή σαν φανοί διασταυρώσεως καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως για τους προβολείς αυτούς, που στην συνέχεια θα ονομάζονται "προβολείς" και "λαμπτήρες", εφόσον ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται :

α) η άρνηση χορήγησης της εθνικής επικύρωσης, για κάποιο τύπο λαμπτήρα, εφόσον οι εν λόγω λαμπτήρες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης .

β) η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά προβολέων και λαμπτήρων εφόσον αυτά φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, λόγους που αφορούν τους φανούς πορείας ή και διασταυρώσεων

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) η έκδοση έγκρισης τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος του οποίου οι προβολείς και οι λαμπτήρες δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αρνηθούν :

α) την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα τύπο οχήματος, του οποίου οι προβολείς και λαμπτήρες δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

β) τη χορήγηση εθνικής επικύρωσης για ένα τύπο προβολέα, και ένα τύπο λαμπτήρα, εφόσον αυτοί δεν ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

5. Από την 1 η Απριλίου 1994 οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαγορεύουν :

α) τη θέση σε πρώτη κυκλοφορία οχημάτων, των οποίων οι προβολείς και οι λαμπτήρες δεν ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης

β) τη διάθεση στην αγορά προβολέων και λαμπτήρων, οι οποίοι δεν φέρουν το σήμα επικυρώσεως, που χορηγείται με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης

6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3β του άρθρου, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την επικύρωση ΕΟΚ, που έχει χορηγηθεί για κάποιο τύπο προβολέα και για κάποιο τύπο λαμπτήρα με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τύποι προβολέων και λαμπτήρων να τοποθετηθούν στα ήδη κυκλοφορούν οχήματα .

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παρατήματα της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 89/517/ΕΟΚ τα οποία εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 3 παρ.6 της παρούσας.

 

΄Άρθρο 5

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 28 Μαΐου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ