ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 403

12 Ioυνίου 1991

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ.19150/1650

Τροποποίηση της 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, που αφορά στους φανούς όγκων, τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/516/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 καθώς και τα άρθρα 65, 66, 68, 73 και 80 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με το Ν. 614/1997 (Α΄167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1388/1983 (Α΄34) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

3.Του Π.Δ. 431/83 (Α΄160) "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 .12.1977, 78/547./ΕΟΚ της 12.6.78 και 80/1267/ΕΟΚ της 16.12.80 οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

4.Της με αριθμό 12385/1984 (Β΄506) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976 κ.λ.π."

5.Της με αριθμό Υ-1250/15.1.91 αποφάσεως του Πρωθυπουργού (Β/10) "Συμπλήρωση της Υ-1201/5.10.90 αποφάσεως του Πρωθυπουργού", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει ως σκοπό την τροποποίηση της με αριθμό 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών που αφορά τους φανούς όγκου ,τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/516/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1ης Αυγούστου 1989, η οποία δημοσιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( L 265/1-14 της 12.9.1989) .

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 3 της με αριθμό 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), που κυρώθηκε με τον νόμο 614/1977.

β) η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του ιδίου κώδικα ή η άρνηση χορήγησης αδείας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 88.

γ).η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΟΚ, σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής ,για λόγους που αναφέρονται στους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους και οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων, εφόσον ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας απόφασης"

 

Άρθρο 4

 

Το άρθρο 4 της με αριθμό 12385/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνιών, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 4

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) η άρνηση της επικύρωσης ΕΟΚ, ή της εθνικής επικύρωσης, για κάποιο τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου φανού θέσεως ή φανού πεδήσεως, εφόσον οι εν λόγω ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β) Η απαγόρευση κυκλοφορίας στην αγορά φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσεως οπίσθιων φανών θέσεως και φανών πεδήσεως που φέρουν επικυρώσεις ΕΟΚ και που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται:

α) Η έκδοση έγκρισης τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος του οποίου οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως οι οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί πεδήσεως, δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

β) η χορήγηση επικύρωσης ΕΟΚ για ένα τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπίσθιου φανού θέσεως και φανού πεδήσεως, εφόσον αυτοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αρνηθούν :

α) Την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα τύπο οχήματος, του οποίου οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οι οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί πεδήσεως, δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

β) Την χορήγηση εθνικής επικύρωσης για ένα τύπο φανού όγκου, τους εμπρόσθιου φανού θέσεως και οπίσθιου φανού θέσεως και τους φανούς πεδήσεως, εφόσον αυτοί δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

4. Από την 1 η Οκτωβρίου 1995 οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαγορεύουν :

α) τη θέση σε πρώτη κυκλοφορία οχημάτων των οποίων οι φανοί όγκου, οι εμπρόσθιοι φανοί θέσεως, οι οπίσθιοι φανοί θέσεως και οι φανοί πεδήσεως δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

β) Την κυκλοφορία στην αγορά φανών όγκου, εμπρόσθιων φανών θέσεως οπίσθιων φανών θέσεως και φανών πεδήσεως που δεν φέρουν σήμα επικυρώσεις και που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2β και 3β της παρούσας απόφασης αναγνωρίζεται η επικύρωση ΕΟΚ και η εθνική επικύρωση που έχει χορηγηθεί για κάποιο τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως οπίσθιου φανού θέσεως, ή φανού πεδήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 12385/1984 (ΦΕΚ 506/25.7.1984 ) εφόσον πρόκειται για συστήματα που θα τοποθετηθούν σε ήδη κυκλοφορούντα οχήματα .

Επιτρέπεται επίσης η χορήγηση της επικύρωσης ΕΟΚ, για ένα τύπο φανού όγκου, εμπρόσθιου φανού θέσεως, οπισθίου φανού θέσεως ή φανού πεδήσεως με βάση τις διατάξεις της με αριθμό 12385/1984 κοινής Υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήματα θα χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για ήδη κυκλοφορούντα οχήματα και ότι τα ως άνω συστήματα των οχημάτων αυτών δεν είναι τεχνικά δυνατόν να προσαρμοσθούν προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης"

 

Άρθρο 4

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παραρτήματα των οδηγιών 76/758/ΕΟΚ και 89/516 τα οποία εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 3 της παρούσας.

 

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ