ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 934

22 Oκτωβρίου 1997

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17884/1368

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38).

4. Της 830/1997 (Β' 839) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών".

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β' 392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".

6. Της ΚΥΑ 13736/1985 (Β' 304) "Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 2 Αυγούστου 1972 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αναφέρονται στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων", όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 39157/4592/1991 (Β' 1002) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η ΚΥΑ 13736/1985 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Ως "όχημα" κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε όχημα που προωθείται με πετρελαιοκινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανημάτων".

2. Στο άρθρο 4 οι όροι "σημείο 2.2.", αντικαθίστανται από τους όρους "σημείο 1.1".

3. Τα Παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

 

1. Από την 1η Οκτωβρίου 1997, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

- δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ τύπου σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του Π. Δ/τος 431/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- δεν χορηγούν εθνική έγκριση τύπου

για έναν τύπο οχήματος και για λόγους που αφορούν την εκπομπή ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες, εφόσον ο τύπος αυτός δεν πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 13736/1985 όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης.

Η παρούσα απόφαση δεν ακυρώνει τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν βάσει της ΚΥΑ 13736/1985, ούτε εμποδίζει την παράταση των εγκρίσεων αυτών, υπό τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκαν αρχικά.

 

Άρθρο 3

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Παράρτημα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ