ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 933

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 Οκτωβρίου 1977

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 17868

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/19/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).
  3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α΄32).
  4. Την 830/1997 (Β΄839) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών".
  5. Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970,περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β΄392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 "σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ".
  6. Του Π.Δ. 528/1983 (Α΄ 203) "Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από ΚΥΑ 11798/1984 (Β΄455) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 81 /333/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το Π.Δ. 528/1983 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Aρθρο 2

 

Ως όχημα για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, νοείται κάθε όχημα που προωθείται με πετρελαιοκινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενα του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανημάτων"

 

2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

 

"Άρθρο 3

 

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄182), ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις δεξαμενές υγρών καυσίμων αν το όχημα αυτό πληρεί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

2. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α΄182), ενός οχήματος για λόγους που αφορούν την οπίσθια προφύλαξη κατά της συγκρούσεως αν το όχημα αυτό πληρεί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί της οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως ή αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μια διάταξη οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως που έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 431/1983 και που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ, σημείο 5.

3. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης μιας διατάξεως οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως αν η διάταξη αυτή, θεωρούμενη ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 431/1983, πληρεί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ".

3. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3α που έχει ως εξής:

 

 

"Άρθρο 3α

 

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση χορήγησης απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις δεξαμενές υγρών καυσίμων αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

2. Δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα , ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στην οπίσθια προφύλαξη κατά της συγκρούσεως αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί της οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως ή αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μια διάταξη οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως που έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 431/1983 και που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ, σημείο 5.

3. Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιας διατάξεως οπίσθιας προφυλάξεως κατά της συγκρούσεως αν η διάταξη αυτή, θεωρούμενη ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ./τος 431/1983, είναι σύμφωνη προς έναν τύπο που έχει εγκριθεί κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3".

4. Στο άρθρο 6 οι όροι "στα σημεία ΙΙ.2.1 και ΙΙ.2.2 του παραρτήματος", αντικαθίστανται από τους όρους "στα σημεία 2.1 και 2.2 του παραρτήματος ΙΙ".

5. Προστίθεται άρθρο 7α που έχει ως εξής:

 

"Άρθρο 7α

 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή προς την τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών των Παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ., εξαιρέσει εκείνων οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ./τος 431/1983".

6. Το Παράρτημα αντικαθίσταται από τα συνημμένα την παρούσα Παραρτήματα.

 

Άρθρο 2

 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-         δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 και κατά περίπτωση, το άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Δ./τος 431/1983 και

-         δεν χορηγούν έγκριση

για νέο τύπο οχήματος και για λόγους που αφορούν τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προστασίας έναντι ενσφηνώσεως, ή για νέο τύπο διάταξης οπίσθιας προστασίας έναντι ενσφηνώσεως ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 528/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση δεν ακυρώνει τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν βάσει του Π.Δ. 528/1983, ούτε εμποδίζει την παράταση των εγκρίσεων αυτών, υπό τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκαν αρχικά.

Άρθρο 3

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Πίνακας Παραρτημάτων και Παραρτήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο: