ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 905

............................................................................................................................................

21 Ιουλίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Άριθμ.17102/1569/99

Συμμόρφωση προ τις διατάξεις της οδηγίας 1999/26 της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 1999 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Των άρθρων 84 παρ. 2, 88 και 90 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α'57) "Κύρωση του Κωδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α'136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α'34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α'70)" Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α'101).

4.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 " Κυβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα"' (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α'154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α'38).

5.Της ΚΥΑ 21090/1874/3-6-1993 (Β'428) "Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992".

6.Της ΚΥΑ 44733/3758/1941/28-9-98 (Β' 938) "θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωμβρίου 1993".

7.Της ΚΥΑ οικ.23462/1941/28-9-98 (Β'194) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/14/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί ρποσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους".

 

Άρθρο1

 

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/26/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 1999" για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στη Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμ. L 118 της 6-5-1999 (σελίδες 32 εώς και 35).

 

Άρθρο 2

Έγκριση τύπου-Ταξινόμηση οχηματων-

Πεδιο εφαρμογής

 

1.Το παράρτημα της ΚΥΑ 44733/3758/93/8-11-94 (Β'938) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας.

2.Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους που αναφέρονται στην θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας:

-να απορρίπτουν την έγκριση ΕΚ ενός τύπου δικύκλου ή τρικύκλου μηχανικίνητου οχήματος και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

-να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων,

εφόσον η θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ 44733/3758/93/8-11-94 (Β' 938) όπως τροποποιείται από την παρούσα.

3.Από την 1 Ιουλίου, οι αρμόδιες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ για κάθε τύπο δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος για λόγους που συνδέονται με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 44733/3758/93/8-11-94 (Β'938), όπως τροποποιείται από την παρούσα.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Τελικές διατάξεις

 

1. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης το κατωτέρω παράρτημα.

2.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ