ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 671

............................................................................................................................................

6 Αυγούστου 1996

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 15732/1196

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/1/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2ας Φεβρουαρίου 1995 "σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρίκυκλων "οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν.2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώοεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136//Α/92) "Κύρωσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984
ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβoς,και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Της 87/2.2.1996 (ΦΕΚ 83/Β/9.2.1996) Κοινής Απόφάσης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη".

6. Του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) "προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/ΕΟΚ της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 47271 /3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) για την "διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους , σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της 18 ης Ιουνίου 1992" και όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 38888/337/1993 (ΦΕΚ 961/Β/31.12.1993).

7. Της Κ.ΥΑ. 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428/Β/14.6.1993) "Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2ας Φεβρουαρίου 1995 "σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, καθώς και τη μέγιστη ροπή και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L-.52/8.3.1995 σελ. 1 έως 40.

 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται για τις μεθόδους μέτρησης της εκ κατασκευής ανώτατης ταχύτητας, καθώς και της μέγιστης ροπής και της μέγιστης καθαρής ισχύος\ του κινητήρα κάθε τύπου οχήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428/Β/14.6.1993).

 

Άρθρο 3

Η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου στοιχείου σχετικά με την εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα, τη μέγιστη ροπή του κινητήρα και τη μέγιστη καθαρή ισχύ του κινητήρα (μέθοδοι μέτρησης) ενός δικύκλου ή τρίκυκλου οχήματος με κινητήρα καθώς και οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων είναι εκείνες που θεσπίζονται από την ΚΥΑ 21090/1874/1993 (ΦΕΚ428/Β/14.6.1993).

 

Άρθρο 4

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης στην τεχνική πρόοδο αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ οικ. 47271 /3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992).

 

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας απόφασης Κατάλογος Παραρτημάτων και Παραρτήματα που έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 6

1.Οι εθνικές διατάξεις για την πρώτη χορήγηση αδείας κυκλοφορίας σε σχήματα με μέγιστη καθαρή ισχύ ανώτερη των 74 KW συνεχίζουν να εφαρμόζονται.

2.Απαγορεύσεις σχετικές με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να εισάγονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 2 Φεβρουαρίου 1997

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ