ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1297

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 Ιουνίου 1999


YΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 15194/1371

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/90/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 1998 για την προ­σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70Ι387/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις θύρες των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α' 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Του δευτέρου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/ 1983 (Α' 34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρ­θρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α' 38).

Το Π.Δ. 1379/1981(Α' 343) "Συμμόρφωση Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 70/387/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ής Αυγούστου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στις πόρτες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/90/ΕΚ (L 338/1998) της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/387/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις θύρες των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 του Π.Δ. 1379/81(Α' 343) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

"Άρθρο 2

1. Σαν όχημα κατά την έννοια της απόφασης αυτής νο­είται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλο­φορεί επί οδού, έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μεγίστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25km/h καθώς και τα ρυμουλκούμενα του, εξαιρουμένων των οχημάτων μεταφοράς επιβατών, των οχημάτων που με­τακινούνται επί σιδηροτροχιών, γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και κινητών μηχανημάτων.

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 του Π.Δ.1379/81(Α' 343) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

"Άρθρο 3

1. Από την 1η Ιανουαρίου 1999, δεν επιτρέπεται για λόγους που σχετίζονται με τις θύρες, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

α) η άρνηση για ένα τύπο μηχανοκινήτου οχήματος, χορήγησης έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου

β) η απαγόρευση πώλησης ή ταξινόμησης ή θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον τα οχήματα αυτά πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 1379/81(Α' 343), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 2000, από τις αρμόδιες Υπη­ρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεν χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου και μπορεί να μην χορηγηθεί εθνική έγκριση τύπου, για ένα νέο τύπο οχήματος για λόγους που σχετίζονται με τις θύρες εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1379/81(Α' 343), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση."

Άρθρο 4

Τα παραρτήματα του Π.Δ. 1379/81(Α' 343) όπως ισχύει, τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα παραρτήματα:


 

 

Άρθρο 6

 

Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 1999

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ