ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 289

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Μαΐου 1991

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθ.14176/1089

Tροποποίηση του Π.Δ 537/1983 (Α΄210) και Π.Δ. 575/88 (Α΄279) που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/194/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Των άρθρων 56, 57 και 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ Α΄167).

2.Το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 (Α΄101) "Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού Κεφαλαίου κ.τ.λ." και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

3.Toυ Π.Δ. 431/1983 (Α΄ - 160) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 78/315/ΕΟΚ, 78/547/ΕΟΚ, και 80/1267/ΕΟΚ.

4.Του Π.Δ. 537/83 (Α΄210) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 575/88 (Α΄279).

5.Την με αριθμ. Υ 1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄10) "Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.90 Αποφάσεως του Πρωθυπουργού", αποφασίζουμε:

 

 

Aρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την τροποποίηση του ΠΔ. 537/1983 και του Π.Δ. 575/88 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 88/194/ΕΟΚ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 92/47/9.4.88)

 

Άρθρο 2

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, το άρθρο 3 του Π.Δ. 537/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 575/88 καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Άρθρο 3

1.Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης:

α) Εθνικής έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 614/77) ενός οχήματος,

β) Έγκρισης ΕΟΚ, όσον αφορά τον τύπο ενός οχήματος,

γ) Δελτίου έγκρισης τύπου όσον αφορά το σύστημα πέδησης του οχήματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 431/1983,

δ) Άδεια θέσης σε πρώτη κυκλοφορίας στην Ελλάδα ενός οχήματος αν το εν λόγω όχημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα πέδησης το οποίο πληροί τις διατάξεις του Π.Δ. 537/83 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 575/83 και την παρούσα.

2.Δεν επιτρέπεται η χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα πέδησης ενός τύπου οχήματος του οποίου οι διατάξεις του συστήματος πέδησης δεν είναι σύμφωνες προς το Π.Δ. 537/83 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 575/88 και την παρούσα απόφαση".

 

Άρθρο 3

1. Το Παράρτημα Ι του άρθρου 5 του Π.Δ. 537/83 όπως αντικαταστάθηκε από το παράρτημα Ι του άρθρου 3 του Π.Δ. 575/88 καταργείται και αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι της παρούσης.

2. Το παράρτημα Χ του άρθρου 3 του Π.Δ. 575/88 καταργείται και αντικαθίσταται από το παράρτημα Χ της παρούσης.

3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα Ι και Χ τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 1991

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ