ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 851

............................................................................................................................................

11 Ιουλίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθμ.14135/1271

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/24/ΕΚ της Επιτροπή της 9ης Απριλίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Των άρθρων 84 παρ.2 και 88 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με το Ν. 2696/99 (Α'57) "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 (Α"136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη".

3.Των άρθρων 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α'34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84(Α'70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α'101).

4.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 " Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα ((Α¨137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α'154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ.2 α του Ν.2469/1997(Α'38).

5.Της Κ.Υ.Α 20091/1315/94 (Β 512) "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάταξη συγκράτησης των επιβατών των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα", απόφαση με την οποία εναρμονίσθηκε η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 93/32/ΕΟΚ.

 

Από την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/24/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 1999 " για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την διάταξη των επιβατών των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 104/21.4.1999 (σελίδες 16,17,18).

 

 

Άρθρο2

 

Έγκριση τύπου-Ταξινόμηση οχημάτων-

πεδίο εφαρμογής

1.Από της δημοσιεύσεως της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών δεν μπορούν για λόγους σχετικούς με την διάταξη συγκράτησης των επιβατών με κινητήρα:

-να απορρίπτουν την έγκριση ενός τύπου ή ενός τύπου διάταξης συγκράτησης των επιβατών και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

-να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία δικύκλων και ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και την πώληση και την θέση σε υπηρεσία διατάξεων συγκράτησης των επιβατών:

εφόσον οι διατάξεις συγκράτησης επιβατών καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 210091/1315/94 (Β512), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2.Από την 1 Ιουλίου 2000 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ

για κάθε τύπο δίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος για λόγους που συνδέονται με την διάταξη συγκράτησης των επιβατών καθώς και κάθε τύπο διάταξης συγκράτησης επιβατών εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 20091/1315/94 (Β512), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

 

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης το κατωτέρω παράρτημα.

2.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ