ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 799

............................................................................................................................................

29 Ιουνίου 2000

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 14133/1269

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/23/ΕΚ της Επιτροπή της 9ης Απριλίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Των άρθρων 15 και 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 1696/99 (Α' 57) "κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2.Του δεύτερου άρθρου του Ν,. 2077/1992 (Α'136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική πράξη"

3.Των άρθρων 1παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α'34) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/80 (Α'70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α'101).

4.Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α'137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

5.Της Κ.Υ.Α. 539/401/95 (Β'142) "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα", απόφαση με την οποία αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση και συμπλήρωση της Ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας της 93/33/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με το προστατευτικό σύστημα έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα" που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ.L 104/21.4.1999 (σελίδες 13,14,15).

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

Έγκριση τύπου-Ταξινόμηση οχημάτων-

Πεδίο εφαρμογής

 

Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν προβάλλοντας λόγους σχετικούς με το σύστημα προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης:

-          να απορρίπτουν την έγκριση ενός τύπου συστήματος προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

-          να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την θέση σε κυκλοφορία δικύκλων και ή τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και την πώληση και την θέση σε υπηρεσία συστημάτων έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης, εφόσον τα συστήματα προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης, καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 5397/401/95 (Β' 142), όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1 Ιουλίου 2000 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

δεν χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ για κάθε τύπο δίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος για λόγους που συνδέονται με το σύστημα προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης καθώς και κάθε τύπο συστήματος προστασίας έναντι μη επιτρεπόμενης χρήσης, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 5397/401/95 (Β' 142)

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Τελικές διατάξεις

 

1. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης το κατωτέρω παράρτημα.

2.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ