ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Φεβρουαρίου 1999

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Aριθμ. 1386/74/99

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1.Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2094/1992 (Α΄182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας"

2.Των άρθρων 1 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 1338/1983 ¨Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου " (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Ογανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101).

3.Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α΄32).

4.Του Π.Δ. 537/83 (Α΄210) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ, της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.75 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979.

5.Της ΚΥΑ 39159/4594/1991 "Τροποποίηση του Π.Δ 537/1983 (Α΄210) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 71/320/ΕΟΚ, της 26ης Ιουλίου 1971, οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/524/ΕΟΚ/25.7.1975 και 79/489/ΕΟΚ /18.4.1979", σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/422/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. (ΕΕ L 081 της18.3.98).

 

Άρθρο 2

 

1.Το άρθρο 2 του ΠΔ. 537/1983 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ως όχημα που πληρεί τον ορισμό του άρθρου 2 της ΚΥΑ 47271/3950/1992 (Β΄764) όπως ισχύει, Οι κατηγορίες των οχημάτων ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΑ της ανωτέρω ΚΥΑ.

2. ¨Όσον αφορά την κατηγορία Μ, τα αρθρωτά οχήματα που αποτελούνται από δύο μόνιμα συνδεδεμένες με άρθρωση μονάδες, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ενιαίο όχημα.

3. Όσον αφορά την κατηγορία Ν, τα εξαρτήματα και οι εγκαταστάσεις που απαντώνται σε ορισμένα ειδικά οχήματα που δεν προορίζονται για την μεταφορά ατόμων (οχήματα-γερανοί, οχήματα - εργαστήρια, διαφημιστικά οχήματα κ.τ.λ.) εξομοιώνονται με εμπορεύματα, δηλαδή θεωρείται ότι ανήκουν στο ωφέλιμο φορτίο των ανωτέρω οχημάτων".

4.Τα παραρτήματα του ΠΔ 537/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τον κατάλογο παραρτημάτων και τα παραρτήματα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν τα συστήματα πέδησης οχημάτων:

-         η άρνηση όσον αφορά τον τύπο του οχήματος της χορήγησης έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου,

-         η απαγόρευση της ταξινόμησης, πώλησης ή θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων

-         η απαγόρευση της πώλησης ή θέσης σε λειτουργία ανταλλακτικών πέδησης

εάν τα οχήματα ή οι ανταλλακτικές επενδύσεις πέδης πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 537/1983 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1999 η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν θα χορηγεί πλέον ΕΚ τύπου για νέο τύπο οχήματος για λόγους σχετικούς με το σύστημα πέδησης του οχήματος και για νέο τύπο επένδυσης πέδης εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του ΠΔ 537/1983 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Εθνικές εγκρίσεις τύπου θα συνεχίσουν να χορηγούνται και μετά την άνω ημερομηνία.

3. Από την 31η Μαρτίου 2001 οι αρμόδιες για την ταξινόμησης υπηρεσίες τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία συνοδεύουν νέα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 47271/3950/1992 (Β΄ 764) δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ανωτέρω ΚΥΑ, για λόγους που αφορούν τα συστήματα πέδησης εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του ΠΔ 537/1983 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

Για οχήματα τα οποία έχουν ισχύουσα εθνική έγκριση τύπου και μετά την ως άνω ημερομηνία, επιτρέπεται η ταξινόμηση, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία και μετά την ημερομηνία αυτή.

4. Από τη 31η Μαρτίου 2001 για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΚΥΑ 47271/3950/1992, όσον αφορά τις ανταλλακτικές επενδύσεις πεδών ως ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του ΠΔ 537/1983 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

5. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων 2 και 4, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, επιτρέπεται η πώληση και θέση σε λειτουργία ανταλλακτικών επενδύσεων πεδών που προορίζονται να τοποθετηθούν σε τύπους οχημάτων για τους οποίους είχε χορηγηθεί έγκριση τύπου προτού τεθεί σε ισχύ η παρούσα απόφαση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ανταλλακτικές επενδύσεις πεδών δεν παραβαίνουν τις διατάξεις του ΠΔ 537/1983 όπως ίσχυε όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εν λόγω οχήματα.

Εν πάση περιπτώσει οι εν λόγω ανταλλακτικές επενδύσεις πεδών δεν επιτρέπεται να περιέχουν αμίαντο.

6. Από την ημερομηνία δημοσίευσής της παρούσας, απαγορεύεται τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων εφοδιασμένων με επενδύσεις πεδών που περιέχουν αμίαντο. Εντούτοις, εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 39159/4594/1991 για οχήματα εφοδιασμένα με επενδύσεις πεδών χωρίς αμίαντο, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 31 Μαρτίου 2001.

 

 

Άρθρο 4

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα παραρτήματα:

 

Aρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1998

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ